کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍غ‍ن‍درق‍ن‍د
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- پ‍رورش‌
م‍رغ‍داری‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍اک‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍رم‌ اب‍ری‍ش‍م‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌
ع‍ل‍ف‍ه‍ای‌ ه‍رز -- ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- اص‍لاح‌
ح‍ب‍وب‍ات‌
ب‍ذره‍ا -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ح‍ی‍وان‍ه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍ذره‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ پ‍ای‍دار
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- رش‍د -- آزم‍ای‍ش‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ک‍وک‌
ک‍الاوی‌، م‍ی‍چ‍ل‌ ب‍رت‌
ک‍ارول‌، ک‍ارل‌ رون‍ال‍د
پ‍وررض‍ا، ج‍واد
غ‍روی‌،اح‍م‍د
چ‍رچ‌
پ‍ت‍ر، ی‍رژی‌
ک‍وچ‍ک‍ی‌، ع‍وض‌
ب‍ری‍ان‍ت‌، ج‍ان‌
وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ل‍ودوی‍ک‌
ف‍ه‍ر، وال‍ت‍ر
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
لال‌، رت‍ان‌
ک‍وپ‍ل‍ن‍د، لارن‍س‌
ه‍ان‍ت‌، ردری‍ک‌
اص‍لان‍ی‌، ع‍زی‍ز
خ‍واج‍ه‌پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
رادوس‍وی‍چ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز)، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د زن‍ج‍ان‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات و هیدرولیک
مدنی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵/۲‬,‭‌م۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تولید نباتات صنعتی
خواجه پور، محمدرضا ؛  [اصفهان ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۵/۷‬,‭‌خ۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دورگ گیری نباتات زراعی
فهر، والتر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳‬,‭‌ف۹۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول علمی و عملی پرورش طیور
پوررضا، جواد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۹۲‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درسهائی از تاریخ اسلام
غروی ،احمد ؛  تبریز جهاد دانشگاهی (دانشگاه تبریز)، کمیته فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭‌غ۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رساله منطقی - فلسفی
ویتگنشتاین ، لودویک ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BC‬,‭۱۳۵‬,‭و۹ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کرم ابریشم و بیماریهای آن
اصلانی ، عزیز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۵۵۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه و خوراک دادن دام
چرچ ؛  زنجان جهاد دانشگاهی (واحد زنجان )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌چ۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
منطقی ، مرتضی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آنالیزهای رشد گیاهان زراعی
هانت ، ردریک ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۷۳۱‬,‭‍ه۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی بذر
بریانت ، جان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۶۱‬,‭‌ب۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زراعت حبوبات
کوچکی ، عوض ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۷۷‬,‭‌ک۹ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار
کالاوی ، میچل برت ؛  مشهد جهاد دانشگاهی . واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۰۶‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پایدار خاک
لال ، رتان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۰/۲‬,‭‌ل۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کشاورزی پایدار
مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۴/۵‬,‭‌ک۵۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی
پتر، یرژی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۵‬,‭‌پ۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اکولوژی علفهای هرز
رادوسویچ ، استیون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۱۱‬,‭ر۱۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کشاورزی از دیدگاه اکولوژی
کارول ، کارل رونالد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۸۹/۷‬,‭‌ک۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زراعت چغندرقند
کوک ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۲۱‬,‭‌ک۹ز۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی بذر
کوپلند، لارنس ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۱۷‬,‭‌ک۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9