کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۸، - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍از
ع‍رف‍ان‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
خ‍ودس‍ازی‌( اس‍لام‌)
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌ ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ زن‌
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ل‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍وادب‍ن‌ ش‍ف‍ی‍ع‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍رآث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آزادی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، واح‍د اح‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ی‍ض‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ "س‌"
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍راک‍ز و رواب‍ط ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مصباح الهدایه
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران پیام آزادی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱/،۲۸۷‬,‭‌خ۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رساله نوین
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرالصلوه
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی "س "   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶/۲‬,‭‌خ۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیمای زن در کلام امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اداره کل مراکز و روابط فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌خ۸‌س۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سبوی عشق :غزل های عارفانه حضرت امام خمینی قدس الله سره
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)، واحد احیای هنرهای اسلامی   ، [۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌خ۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تحریرالوسیله
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸‌ت۳۰۴۱‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه نور :مجموعه رهنمودهای امام خمینی مدظله العالی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۳‬,‭‌خ۸‌ص۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مطالب ، موضوعات و رهنمودهای اقتصادی در بیانات حضرت امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  [تهران ] موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌خ۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جهاد اکبر، یا، مبارزه با نفس
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  قم انتشارات آزادی   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۰‬,‭‌خ۸‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آداب الصلوه = آداب نماز
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  [تهران ] موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶/۲‬,‭‌خ۸آ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کوثر
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌خ۸‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی راه از کلام امام
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۳‬,‭د۴‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رساله لقاءالله
ملکی تبریزی ، جوادبن شفیع ؛  [تهران ] فیض   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۴‬,‭‌م۷ر۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قیام عاشورا
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، امور بین الملل   ، [۱۳۷۵؟]
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌خ۸‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ابواب معرفت
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی قدر ولایت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حکایتهای تلخ و شیرین
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران موسسه فرهنگی قدر ولایت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌خ۸‌ح۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کلمات قصار
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  [تهران ] موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌ک۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فریاد برائت .پیام حضرت امام خمینی به حجاج بیت الله الحرام ذیحجه ۱۴۰۷ مرداد۱۳۶۶
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌خ۸‌ف۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵/،۱۵۷۴‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9