کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
درخ‍ت‍ه‍ای‌ م‍ی‍وه‌ --ه‍رس‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
ق‍رآن‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ت‍راک‍ت‍وره‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ - م‍وت‍وره‍ا
م‍رغ‌ وخ‍روس‍ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ود -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ن‍درم‌ داون‌
اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌
ب‍ت‍ون‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ک‍ردی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ج‍و -- زن‍گ‌ ن‍واری‌
ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ت‍ری‍پ‍س‌ه‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ن‍وال‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍رو، دی‍وی‍د ری‍چ‍ارد
م‍ی‍ل‍ر، ج‍ی‍ن‌ ش‍ارل‍وت‌
ن‍اظرع‍دل‌،ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ب‍ورن‍ی‍ه‌، ال‍ک‍س‍ان‍در
م‍ازل‍ی‍اک‌، پ‍ل‌
ف‍ری‍د، ی‍دال‍ل‍ه‌
دام‍غ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
گ‍ری‍س‌وار، پ‍ل‌
غ‍روی‌،اح‍م‍د
دی‍ل‍م‍ق‍ان‍ی‌، ص‍م‍د
ف‍ی‍ن‍ک‌، آرن‍ول‍د
ب‍اب‍ادوس‍ت‌، م‍ح‍م‍د
س‍ی‍م‍س‍ووا، س‍ی‍ل‍وا
وی‍ل‍م‍وت‌،ج‍ان‌ چ‍ارل‍ز
ف‍ت‍اح‍ی‌ ق‍اض‍ی‌، ق‍ادر
م‍ی‍ل‍س‍ان‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
گ‍ورن‍ی‍ک‌، ک‍ارول‌ ای‍ی‌
اس‍م‍ی‍ت‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز)، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی گیاهی :تغذیه و متابولیسم
مازلیاک ، پل ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۸۶۷‬,‭‌م۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی بتن
دیلمقانی ، صمد ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭د۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درسهائی از تاریخ اسلام
غروی ،احمد ؛  تبریز جهاد دانشگاهی (دانشگاه تبریز)، کمیته فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭‌غ۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیر اندیشه در قلمرو جغرافیای انسانی
فرید، یدالله ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۱۳‬,‭‌ف۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کودک مبتلا به سندرم داون " مونگولیسم "
اسمیت ، دیوید ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک
میلسان ، فرانسیس ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌م۹۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
امثال و حکم کردی
فتاحی قاضی ، قادر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هرس درختان میوه " سیب و گلابی "
گریس وار، پل ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۹۵/۵‬,‭‌گ۴‍ه۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الوجوه = وجوه >والنظائر فی القرآن
دامغانی ، حسین بن محمد ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۷‬,‭د۲و۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماری لکه نواری جو
بابادوست ، محمد ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌ب۲‌ب۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موجودی و راهنمای کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز .کتابخانه مرکزی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ت۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای درباره علم تغذیه گیاهی
فینک ، آرنولد ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۳۳‬,‭‌ف۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آمار برای شیمی تجزیه
میلر، جین شارلوت ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۴‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اتمی
ویلموت ،جان چارلز ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۶‬,‭و۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربردهای الکتروشیمی
کرو، دیوید ریچارد ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۵۳‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی کتابداری تطبیقی
سیمسووا، سیلوا ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۲‬,‭‌س۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
توان موتور و تراکتور
گورنیک ، کارول ایی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۳۳‬,‭‌گ۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بال ریشک داران ( تریپس ها)
بورنیه ، الکساندر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۵‬,‭‌ب۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه های اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی
نوالی ، محمود ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فراورده هائی از طیور
ناظرعدل ،کامبیز ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۸۷‬,‭‌ن۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9