کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌).م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
پ‍ل‌ و پ‍ل‌س‍ازی‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
 
پدیدآور:
ره‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍م‍س‍ائ‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌).م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه سازه های بتن مسلح
رهائی ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش ، مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱/۵‬,‭ر۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی عملکرد، آسیب پذیری و مقاوم سازی پل ها
رهایی ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۱۴۵‬,‭ر۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پژوهش در دانشگاه امیرکبیر( پلی تکنیک تهران ) فعالیتهای علمی ،پژوهش سالهای ۱۳۷۸- ۱۳۷۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران .)معاونت پژوهشی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران ).مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۰،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )فعالیتهای علمی ، پژوهشی سالهای ۱۳۸۲- ۱۳۸۱
دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران )، معاونت پژوهشی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۸۱۴‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک جریان آب درمحیطهای متخلخل
شمسائی ، ابوالفضل ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ش۷۴‍ه۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک