کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍دف‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، رس‍ول‌
ت‍ه‍ران‍ی‌زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
ام‍ام‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ک‍اظم‍ی‍ان‌، پ‍روی‍ن‌
ای‍ل‍وخ‍ان‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
آی‍ا
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ش‍ی‍راز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اب‍و ع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دف‍ت‍ر ش‍ورای‌ ج‍ذب‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه و چالش هایش :گفتگو با دانشگاهیان
کاظمیان ، پروین ؛  تهران آیا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۵۳‬,‭‌ک۲د۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب سال گیاهان دارویی
[تهران ] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دانشوران معاصر ایران
امامی ، مهدی ؛  شیراز کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸د۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسامی و مشخصات اعضای هیات علمی کشور در سال ۱۳۷۳
تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اسامی و مشخصات استاد یاران کشور :شامل گروههای :فنی و مهندسی ، علوم پایه ، کشاورزی ، علوم پزشکی ، علوم انسانی ، هنر و خبرگان بدون مدرک
تهرانی زاده ، محسن ؛  [تهران ] ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۹۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فهرست اسامی و مشخصات استادان و دانشیاران کشور :گروه های فنی و مهندسی ، علوم پایه ، کشاورزی ، علوم پزشکی ، علوم انسانی ، هنر و خبرگان بدون مدرک
تهرانی زاده ، محسن ؛  دفتر شورای جذب نخبگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۹۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور
تهرانی زاده ، محسن ؛  دفتر شورای جذب نخبگان   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب هیات علمی سال ۱۳۸۰( بخش دولتی )
تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هیات علمی و آیین نامه ها
سلیمانی ، رسول ؛  همدان انتشارات دانشگاه ابو علی سینا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شش ماهه و آیین نامه های مربوط به ارتقاء اعضای هیات علمی
ایلوخانی ،حسین ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات محققین و متخصصین کشور
تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک