کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ی‍وان‍ه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ت‍روی‍ج‌
ن‍ش‍خ‍وارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
گ‍رده‌اف‍ش‍ان‍ی‌ ح‍ش‍ره‌ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌
زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌
دام‍پ‍روری‌
پ‍روت‍وپ‍لاس‍ت‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
گ‍اوه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍ن‍گ‍وچ‍ه‌آ، ت‍رزا
م‍ی‍ل‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ک‌
ه‍وم‍ن‌، اح‍م‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
لازل‍ی‌، ج‍ان‌ ف‍اس‍ت‍ر
آن‍دپ‌
م‍ح‍م‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
چ‍رچ‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (زن‍ج‍ان‌)، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د زن‍ج‍ان‌)
ج‍ع‍ف‍ر م‍ح‍م‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه و خوراک دادن دام
چرچ ؛  زنجان جهاد دانشگاهی (واحد زنجان )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌چ۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی (۲<)دو >منطبق با برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی
هومن ، احمد ؛  زنجان دانشگاه آزاد اسلامی (زنجان )، حوزه معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‍ه۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دوستان عسل ساز و نقش آنها در گرده افشانی محصولات باغی و زراعی
محمدی ، جعفر ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۵۳۱/۳‬,‭‌م۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک اصلاح دام
لازلی ، جان فاستر ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۱۰۵‬,‭‌ل۲ژ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خوراک دادن و تغذیه گاوهای شیری
میلر، ویلیام جک ؛  [زنجان ] دانشگاه زنجان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۲۰۳‬,‭‌م۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پروتوپلاست های گیاهی :یک وسیله بیوتکنولوژیکی در اصلاح نباتات
بنگوچه آ، ترزا ؛  زنجان جعفر محمدی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۷۲۵‬,‭‌ب۸۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقش حشرات در گرده افشانی گیاهان زراعی و باغی
اسماعیلی ، مرتضی ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۲۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حد مجاز انرژی قابل متابولیسم و سیستمهای خوراک دادن برای نشخوارکنندگان
زنجان جهاد دانشگاهی زنجان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ح۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترویج کشاورزی
آندپ ؛  زنجان انتشارات دانشگاه زنجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴‬,‭آ۸‌ت۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک