کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‍ل‌ و ج‍ن‍گ‍ل‍داری‌( ک‍ش‍اورزی‌)
ش‍ی‍لات‌ -- ای‍ران‌
ارت‍ع‍اش‍ات‌ -- م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍وت‍وره‍ای‌ پ‍ل‍ه‌ای‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ت‍روی‍ج‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ت‍روی‍ج‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍روت‍وپ‍لاس‍ت‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
گ‍اوه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ح‍ی‍وان‍ه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
ن‍ش‍خ‍وارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
گ‍رده‌اف‍ش‍ان‍ی‌ ح‍ش‍ره‌ه‍ا
آف‍ت‍ه‍ا -- م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌
دام‍پ‍روری‌
 
پدیدآور:
ه‍وم‍ن‌، اح‍م‍د
ص‍ارم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ان‍درس‍ن‌، ج‍ان‌ اس‍ت‍وارت‌
چ‍ون‍داوات‌
ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ظف‍ر
طوس‍ی‍ان‌ ش‍ان‍دی‍ز، ح‍ی‍در
چ‍رچ‌
س‍ی‍ن‍گ‌، آج‍ی‍ت‌ ک‍وم‍ار
ب‍ن‍گ‍وچ‍ه‌آ، ت‍رزا
ری‍گ‍دن‌، ج‍ان‌
ص‍ف‍ی‌ ی‍اری‌، ش‍ه‍رام‌
م‍ی‍ل‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ک‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ش‍اه‍م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
لازل‍ی‌، ج‍ان‌ ف‍اس‍ت‍ر
آن‍دپ‌
ک‍ارت‍ر، راب‍رت‌
م‍ح‍م‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د زن‍ج‍ان‌)
م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌؛ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (زن‍ج‍ان‌)، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
ج‍ع‍ف‍ر م‍ح‍م‍دی‌
ص‍ف‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه و خوراک دادن دام
چرچ ؛  زنجان جهاد دانشگاهی (واحد زنجان )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌چ۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی (۲<)دو >منطبق با برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی
هومن ، احمد ؛  زنجان دانشگاه آزاد اسلامی (زنجان )، حوزه معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‍ه۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دوستان عسل ساز و نقش آنها در گرده افشانی محصولات باغی و زراعی
محمدی ، جعفر ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۵۳۱/۳‬,‭‌م۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک اصلاح دام
لازلی ، جان فاستر ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۱۰۵‬,‭‌ل۲ژ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خوراک دادن و تغذیه گاوهای شیری
میلر، ویلیام جک ؛  [زنجان ] دانشگاه زنجان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۲۰۳‬,‭‌م۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پروتوپلاست های گیاهی :یک وسیله بیوتکنولوژیکی در اصلاح نباتات
بنگوچه آ، ترزا ؛  زنجان جعفر محمدی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۷۲۵‬,‭‌ب۸۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقش حشرات در گرده افشانی گیاهان زراعی و باغی
اسماعیلی ، مرتضی ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۲۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حد مجاز انرژی قابل متابولیسم و سیستمهای خوراک دادن برای نشخوارکنندگان
زنجان جهاد دانشگاهی زنجان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ح۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترویج کشاورزی
آندپ ؛  زنجان انتشارات دانشگاه زنجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴‬,‭آ۸‌ت۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترویج کشاورزی در بستر فرهنگ اسلامی
حسین ، مظفر ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴/۵‬,‭‌ح۵‌ت۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قارچها و کنترل بیولوژیک آفات ، بیمارگرها و علفهای هرز
صارمی ، حسین ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۷۵‬,‭‌ص۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاوش حرفه ای در اینترنت برای دانشجویان و کارشناسان رشته های کشاورزی
یعقوبی ، جعفر ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۶‬,‭‌ی۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
موتورهای پله ای
طوسیان شاندیز، حیدر ؛  زنجان دانشگاه زنجان : شرکت سهامی برق منطقه ای استان زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭ط۹‌م۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تقارن مولکولی و نظریه ی گروه
کارتر، رابرت ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۶۱‬,‭‌ک۲‌ت۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات و مسایل حل شده
اندرسن ، جان استوارت ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اگروفارستری
چونداوات ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۴/۵‬,‭‌چ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تولید محصولات با ارزش افزوده از آبزیان ( صنعتی - خانگی )
صفی یاری ، شهرام ؛  زنجان صفوی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭SH‬,‭۳۰۳‬,‭‌ص۷ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه فیزیک
ریگدن ، جان ؛  زنجان مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه ؛ تهران   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵‬,‭ر۹د۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ترویج کشاورزی :اثر و ارزیابی
سینگ ، آجیت کومار ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴‬,‭‌س۹۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مصور بهداشت در صنایع غذایی ( با تکیه بر صنایع فرآورده های آبزیان PLIG )و PCCAII مطابق با مقررات اتحادیه اروپا
شاهمحمدی ، حمیدرضا ؛  زنجان صفوی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۰۱‬,‭‌ش۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3