کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌-- ای‍ران‌--م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ح‍م‍ای‍ت‌
ورزش‍گ‍اه‍ه‍ا -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍ت‍ون‌ -- م‍ش‍خ‍ص‍ات‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ب‍ت‍ون‌ -- م‍ن‍اطق‌ ح‍اره‌
آب‍ی‍اری‌ -ک‍ان‍ال‍ه‍ا و ن‍ه‍ره‍ا -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
پ‍ل‌ و پ‍ل‌س‍ازی‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ -- دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا --ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌
م‍خ‍زن‍ه‍ای‌ آب‌ -ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
دی‍واره‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ -- اس‍ت‍ان‍داره‍ا
آب‌ ب‍اران‌ --ذخ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍س‍ن‌ پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، اری‍ک‌
ام‍ی‍دی‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورف‍ن‍ی‌
م‍اس‍گ‍ری‍و، ری‍چ‍ارد ای‍ب‍ل‌
ه‍ی‍گ‍ی‍ن‍ز، ل‍ی‍ن‍دل‍ی‌
ن‍ادری‌پ‍ور، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌.م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌. م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌،م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی در تئوری و عمل
ماسگریو، ریچارد ایبل ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۵۷/۲‬,‭‌م۲‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ایران
تهران سازمان برنامه و بودجه ،موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور
سازمان برنامه و بودجه ، معاونت امورفنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌س۲۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات معیارهای فنی ؛  [تهران ] سازمان برنامه و بودجه ، دفتر تحقیقات معیارهای فنی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جمع آوری آب باران در مناطق روستائی
نیسن پیترسون ، اریک ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۱۸‬,‭‌ن۹‌ج۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به حقوق مصرف کننده
امیدی ، مهرانگیز ؛  [تهران ] سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب :استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۸۵‬,‭‌س۲ژ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روباز
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه . مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۹۳۰‬,‭‌س۲‌م۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه
نادری پور، محمود ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ن۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوارهای سنگی
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۲-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل های تیپ نقشه برداری
سازمان برنامه و بودجه .دفترامور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکزمدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات
هیگینز، لیندلی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‍ه۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه بخشنامه ها و دستورالعملها در امور:استانداردها و معیارهای فنی ،تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به مهندسان مشاور،پیمانکاران و سازندگان ،قراردادهای مهندسان مشاور،قیمتهای پایه ،پیمانهای پیمانکاران ،تعدیل آحادبها،قوانین و مقررات
سازمان برنامه و بودجه .معاونت امور فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌س۲‌م۴۱۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه بتن ایران ( آبا)
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۲،۱۳۶۹ -
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲,۱۲۰‌ش‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
سازمان برنامه و بودجه .دفترتحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه .مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزارش نظارتی پروژه های عمرانی استانی سال ۱۳۷۷
تهران سازمان برنامه و بودجه ، معاونت امور فنی ، دفتر نظارت و ارزیابی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه بارگذاری پلها
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
موازین فنی ورزشگاههای کشور
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3