کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آث‍ار طب‍ی‍ع‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ --ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
زون‌ ب‍اف‍ر
ت‍الاب‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍الاب‌ه‍ا -- ح‍ف‍اظت‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍س‍ن‌، وی‍م‌
ب‍ل‍ن‍ف‍ورد، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ام‍س‌
م‍ح‍س‍ن‌زاده‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، م‍ه‍دی‌ م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
دای‍ره‌ س‍ب‍ز
دری‍چ‍ه‌ ن‍و، روژی‍ن‌
ن‍ش‍ر پ‍ری‍س‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌، ح‍وض‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پژوهشنامه دفترشورای پژوهشی سازمان مرکزی
سازمان حفاظت محیط زیست ؛  تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جانورشناسی و زمین شناسی ایران ۱۸۷۰ - ۱۸۷۲ میلادی
بلنفورد، ویلیام تامس ؛  تهران دایره سبز   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۵۱/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل های کاربردی مدیریتی مدیریت تنوع زیستی
گیسن ، ویم ؛  تهران دریچه نو، روژین   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۷۵‬,‭‌گ۹د۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز تالاب قره قشلاق به همراه مطالعات شناخت
مجتهدی ، مهدی مجتهدی ، مهدی ؛  تهران نشر پریس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۶۱/۷‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح تفصیلی اجرایی آثار طبیعی ملی دهلران ( فاز اول )
ایران .سازمان حفاظت محیط زیست .حوضه معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی ؛  ایلام سازمان حفاظت محیط زیست ، حوضه معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۹،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح تفصیلی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ ( فاز اول )
ایران .سازمان حفاظت محیط زیست .حوزه معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی ؛  ایلام سازمان حفاظت محیط زیست ، حوزه معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۵۵،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق محیط زیست :نظریه ها و رویه ها
محسن زاده ، احمدعلی ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۵۸۵‬,‭‌م۲۶‌ح۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک