کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‌
ای‍لام‌ -- آم‍ار -- س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری استان ایلام ۱۳۸۴
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام . معاونت آمار و اطلاعات ؛  ایلام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ایلام   ،
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازدیدهای نظارت کمیته فنی استان ایلام سال ۸۲
ایلام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ایلام   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۲۳،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شورای برنامه ریزی وتوسعه استان ایلام ،ستادها،کارگروههای تخصصی وگروههای کارشناسی در سال ۱۳۸۱
ایلام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ایلام   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۲۴،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک