کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍د و س‍دس‍ازی‌
Ilam (province)
طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ - ای‍ران‌.
ای‍ران‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌ -- )اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
زب‍ال‍ه‌زدای‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
ای‍ران‌-س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۸۳- ۱۳۸۷
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۵۶- ۱۳۸۱
 
پدیدآور:
پ‍ورس‍ع‍ی‍د،ب‍اس‍م‌
ع‍ظی‍م‍ی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍راف‍ی‌، م‍ظف‍ر
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور ,م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ , م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور ، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اداری‌ ،م‍ال‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ،م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور , م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ , م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملیات عمرانی در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۸-۱۳۷۴
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . دفتر نظارت و ارزیابی طرحها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ,معاونت امور پشتیبانی , مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران , ۱۳۵۶- ۱۳۸۱
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . اداره کل روابط عمومی ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاونت امور پشتیبانی , مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌س۴۳۲‌گ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۸۳/۷/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با جداول مربوطه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌ق۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۲۴،۲۷۲ .‌ش‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه در اندیشه های دکتر حسین عظیمی آرانی
عظیمی ،حسین ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت امور اداری ،مالی و منابع انسانی ، مرکز مدارک علمی ،موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ع۸‌ک۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی و تعیین عوامل بازدارنده افزایش عملکرد گندم آبی در استان ایلام
پورسعید،باسم ؛  ایلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۰۲،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اقتصادی و اجتماعی استان ایلام ۱۳۸۳
سازمان برنامه و بودجه ؛  ایلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۷،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴)
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای
صرافی ، مظفر ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۱‬,‭‌ص۴‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک