کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ارل‍ی‍ک‌ -- ح‍ف‍اری‍ه‍ا( ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
چ‍غ‍ازن‍ب‍ی‍ل‌ -- ح‍ف‍اری‍ه‍ا( ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
راه‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ک‍اروان‍س‍راه‍ا -- ای‍ران‌
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ف‍س‍اد
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
ه‍ف‍ت‌ت‍پ‍ه‌ -- ح‍ف‍اری‍ه‍ا( ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
ش‍ی‍ش‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
س‍ک‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍رق‍ک‍اری‌ روی‌ چ‍وب‌
م‍ع‍م‍اری‌ ت‍ی‍م‍وری‌ -- آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌
ح‍ق‍وق‌ -- ع‍راق‌ -- ب‍اب‍ل‌( ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌)
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌
ل‍رس‍ت‍ان‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -- ع‍ک‍س‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ق‍ان‍ون‌ن‍ام‍ه‌ ح‍م‍وراب‍ی‌
ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍رزاده‌ ک‍ردم‍ه‍ی‍ن‍ی‌، ه‍ل‍ن‌
ک‍ری‍م‌ن‍ی‍ا، م‍ی‍ن‍و
ص‍ارم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
وی‍ل‍ب‍ر، دون‍ال‍د ن‍ی‍وت‍ن‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
گ‍ی‍رش‍م‍ن‌، روم‍ن‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ی‍وس‍ف‌
م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
م‍خ‍ل‍ص‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ف‍ون‌در اوس‍ت‍ن‌، ه‍ان‍س‌ ه‍ن‍ی‍ن‍گ‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌
ف‍رزی‍ن‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
آم‍وروس‍و، ج‍ووان‍ی‌ ج‍وزپ‍ه‌
ح‍اج‍ی‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
رف‌، م‍ای‍ک‍ل‌
طال‍ب‍ی‌، ف‍رام‍رز
ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور(پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور: م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌): س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، اداره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ول‍ی‍دات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌، اس‍ن‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزه ملی ایران
موزه ملی ایران ؛  [تهران ] سازمان میراث فرهنگی کشور: موزه ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۲۱‬,‭‌م۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تزئینات وابسته به معماری ایران دوره اسلامی
کیانی ، محمدیوسف ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۳‬,‭‌ک۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معرق روی چوب
کریم نیا، مینو ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۹۲‬,‭‌ک۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارزشهای پایدار در معماری ایران
صارمی ، علی اکبر ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه ): سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه )، اداره کل آموزش ، انتشارات و تولیدات فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرسودگی سنگ و حفاظت از آن :آلودگی جوی ، تمیز کردن ، استحکام بخشی و حفاظت
آموروسو، جووانی جوزپه ؛  [تهران ] سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیریت آموزش ، اسناد فرهنگی و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۲۷‬,‭آ۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گلستان خیال
کریمی ، فاطمه ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور، کمیسیون ملی یونسکو در ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ک۴‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راه و رباط
پیرنیا، محمدکریم ؛  [تهران ] سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۶۵‬,‭‌پ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاروانسراهای ایران
کیانی ، محمد یوسف ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۲۵‬,‭‌ک۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی سکه
طالبی ، فرامرز ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیریت آموزش ، اسناد فرهنگی و انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۶۶‬,‭ط۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ظروف فلزی مارلیک ، حفاری مارلیک :هیات اعزامی دره گوهررود رودبار گیلان سالهای ۴۱- ۱۳۴۰
نگهبان ، عزت الله ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۵‬,‭‌ن۸ظ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیشه :مجموعه مرز بازرگان
علی اکبرزاده کردمهینی ، هلن ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۵۱۰۲/۵‬,‭‌ع۸‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
لرستان در گذر تاریخ
فرزین ، علیرضا ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور، میراث فرهنگی لرستان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۵۱‬,‭‌ف۴‌ل۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نقش برجسته ها و حجاران تخت جمشید
رف ، مایکل ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NB‬,‭۱۲۸۰‬,‭ر۷‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چغازنبیل
گیرشمن ، رومن ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۵‬,‭‌گ۹‌چ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حفاری هفت تپه دشت خوزستان
نگهبان ، عزت الله ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۵‬,‭‌ن۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تخت سلیمان
فون در اوستن ، هانس هنینگ ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۵‬,‭‌ف۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بناهای تاریخی آذربایجان شرقی
مخلصی ، محمد علی ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭‌م۳،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون نامه حمورابی
قانون نامه حمورابی ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KL‬,‭۲۲۱۲/۱‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مساجد
حاجی قاسمی ، کامبیز ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ح۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
معماری تیموری در ایران و توران
ویلبر، دونالد نیوتن ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۵۹۸۳‬,‭و۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3