کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ و ردی‍ه‌ه‍ا
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴- ۶۱ ق‌ .س‍وگ‍واری‌ه‍ا
روی‍ت‌ ال‍ه‍ی‌
چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ - س‍وگ‍واری‍ه‍ا - اح‍ادی‍ث‌
ام‍ام‍ت‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
ت‍ق‍ری‍ب‌ م‍ذاه‍ب‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ - دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌، الام‍ام‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌،ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍ع‍ث‍ه‌، ق‍س‍م‌ ال‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
دار ال‍ن‍ع‍م‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍لام‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌
ل‍وح‌ م‍ح‍ف‍وظ
دارال‍ن‍ع‍م‍ان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌؛ ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌، واح‍د ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
دارالان‍دل‍س‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اجتهاد در مقابل نص
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  تهران کتابخانه بزرگ اسلامی ؛ بنیاد بعثت ، واحد تبلیغات اسلامی   ، [بی تا]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۵‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهبری امام علی ( ع :)ترجمه المراجعات
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  انتشارات اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۲/۵‬,‭‌ش۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<النص = نص >والاجتهاد
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  طهران موسسه البعثه ، قسم الدراسات الاسلامیه   ، ۱۴۰۵ق . =۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۲‬,‭‌ش۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الاجتهاد = اجتهاد >فی مقابل النص
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  قم موسسه الامام الحسین (ع )   ، ۱۴۰۸ق . =۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۵‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<المراجعات = مراجعات >
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  بیروت موسسه الاعلمی للمطبوعات   ، ۱۴۱۶ق . =۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۲/۵‬,‭‌ش۴‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رویه الله و فلسفه المیثاق و الولایه
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  تهران لوح محفوظ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۹‬,‭‌ش۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اجتهاد در مقابل نص
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۵‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجالس افتخارآفرین در عزای عترت طاهرین :سوکنامه امام حسین و یارانش
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین المللی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۰‬,‭‌ش۳۵۴۳،۰۴۱‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مسائل فقیه
شرف الدین الموسوی ، الامام عبدالحسین ؛  [بی جا] دارالاندلس   ، [-۱۳]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌م۸‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه الفصول المهمه
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  قم موسسه انتشارات علامه   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۵‬,‭‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<المراجعات = مراجعات >
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  نجف دارالنعمان   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۲/۵‬,‭‌ش۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<المجالس = مجالس >الفاخره فی ماتم العتره الطاهره
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  نجف دار النعمان   ، ۱۳۴۴=۱۹۶۷ م
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۰‬,‭‌ش۳۵‌م۳‬,‭۱۳۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رهبری امام علی علیه السلام در قرآن و سنت
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ،شرکت چاپ و نشر بین الملل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۲/۵‬,‭‌ش۴‌م۴۰۴۱‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<المراجعات = مراجعات >
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  تهران کتابخانه بزرگ اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۲/۵‬,‭‌ش۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک