کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طرح‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واری‍ان‍س‌
طرح‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
طرح‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌
زی‍س‍ت‌س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
وای‍ن‍ر
ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍س‌، دی‍وی‍د
پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌، راج‍ر
ول‍ی‌زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ف‍درر، وال‍ت‍ر ت‍ئ‍ودور
ادواردز، آل‍ن‌ ل‍وئ‍ی‍س‌
ش‍اپ‍وی‌، پ‍ی‍ر
م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌، داگ‍لاس‌
ک‍لارک‌، ج‍ف‍ری‌ م‍ال‍ی‍ن‌
پ‍ورم‍ی‍رزا،ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
دوگ‍ه‌، دان‍ی‍ل‌
پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
پ‍ری‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
پ‍ل‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌؛ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
پ‍ی‍ش‍ت‍از ع‍ل‍م‌- پ‍ری‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آماری در طرح آزمایشها
واینر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭و۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح های آزمایشی در کشاورزی
ولی زاده ، مصطفی ؛  تبریز پیشتاز علم - پریور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۰‬,‭و۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح و تحلیل آزمایش های کشاورزی
پیترسن ، راجر ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۰‬,‭‌پ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشی در تحقیق روانی
ادواردز، آلن لوئیس ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل واریانس و طرح آزمایشها
دوگه ، دانیل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭د۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای آزمایشی در علوم کشاورزی
پورمیرزا،علی اصغر ؛  ارومیه انتشارات دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۰‬,‭‌پ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایش ها و روش های آماری برای پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری
بانی فیس ، دیوید ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان ؛ تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار و طرح آزمایش با تاکید بر کاربردهای آن در علوم زیستی
کلارک ، جفری مالین ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۲۳/۵‬,‭‌ک۸آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح های آزمایشی در کشاورزی
ولی زاده ، مصطفی ؛  تبریز پریور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۰‬,‭آ۲و۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل آزمایشها
مونتگمری ، داگلاس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌م۸ط۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه ای بر طرح و تجزیه آزمایش ها ویژه ی دانشجویان رشته های علوم کشاورزی ( درس طرح آزمایش ها)
مونتگمری ، داگلاس ؛  تهران پلک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌م۸ط۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تنوع در طرح کرت های خردشده
فدرر، والتر تئودور ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ف۴‌ت۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی
پیغمبری ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۰‬,‭آ۲‌پ۹۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طرح های آزمایشی در کشاورزی
ولی زاده ، مصطفی ؛  تبریز پریور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۰‬,‭آ۲و۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی و تحلیل آزمایشها
شاپوی ، پیر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ش۲ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک