کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍رف‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌"ع‌"، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰- ۴۲۸ ق‌ .الارش‍ادات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍رف‍ان‌
ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍ص‍وف‌ -- ت‍اری‍خ‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍ش‍ق‌( ع‍رف‍ان‌ -- )ش‍ع‍ر
ع‍ش‍ق‌( ع‍رف‍ان‌)
ت‍ص‍وف‌
ع‍رف‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ع‍رف‍ان‌ -- ق‍رآن‌
ع‍ارف‍ان‌
غ‍زال‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۵۲۰ ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌
ک‍ی‍ای‍ی‌ن‍ژاد، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌
س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌
ن‍وی‍ا، پ‍ل‌
ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌م‍رت‍ض‍ی‌
آری‍ا، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
دول‍ت‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
غ‍زال‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ل‍ک‍ش‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ن‍اظم‌زاده‌ ق‍م‍ی‌، اص‍غ‍ر
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
غ‍روی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
ی‍ث‍رب‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍ی‍س‌، وال‍ت‍ر ت‍رن‍س‌
م‍ل‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍وادب‍ن‌ ش‍ف‍ی‍ع‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ی‍ض‌
ف‍ردوس‌
ح‍ک‍م‍ت‌
"س‍م‍ت‌"
م‍ول‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ای‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍م‍ون‍ه‌
ف‍روغ‍ی‌
اش‍راق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مصباح الهدایه
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران پیام آزادی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱/،۲۸۷‬,‭‌خ۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار فارسی احمد غزالی (عارف متوفای ۵۲۰ ق )
غزالی ، احمدبن محمد ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۲/۷۲‬,‭‌غ۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علی " ع "آینه عرفان
ناظم زاده قمی ، اصغر ؛  قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۷/۵‬,‭‌ن۲‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران "سمت "   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۵‬,‭‌س۳‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیر عرفان در اسلام
کیایی نژاد، زین الدین ؛  تهران اشراقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۵‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الصوفیه
انصاری ، عبدالله بن محمد ؛  [تهران ] فروغی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۸‬,‭‌ف‍لا۸ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رساله لقاءالله
ملکی تبریزی ، جوادبن شفیع ؛  [تهران ] فیض   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۴‬,‭‌م۷ر۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
عشق صوفیانه
ستاری ، جلال ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶/۹‬,‭‌س۲‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عاشقانه ها
معصومی ، رضا ؛  [تهران ] کتاب نمونه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌م۶‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر قرآنی و زبان عرفانی
نویا، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سایه خدایان
دولت آبادی ، علیرضا ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲د۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عرفان و فلسفه
استیس ، والتر ترنس ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭B‬,‭۵۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ع۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عقل سرخ
سهروردی ، یحیی بن حبش ؛  تهران مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭‌س۹‌ع۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
در محضراستاد آیت الله حسن زاده آملی
غرویان ، محسن ؛  قم دفتر نشر برگزیده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌غ۳۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عرفان نظری
یثربی ، یحیی ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭‌ی۲‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف :مطابق سرفصلهای کارشناسی ادبیات و گرایش دبیری رشته الهیات و معارف اسلامی
آریا، غلامعلی ؛  تهران موسسه فرهنگی و انتشاراتی پایا   ، ۰۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۵‬,‭آ۳۶‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
ملکشاهی ، حسن ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۵۱‬,‭‌م۷‌ت۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین :مشتمل بر آثار ناشناخته و چاپ نشده
صدرالدین شیرازی ، محمدبن ابراهیم ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۵۰‬,‭‌ص۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راه روشن ترجمه کتاب المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء
فیض کاشانی ، محمدبن شاه مرتضی ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۶‬,‭‌ف۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
احیاء علوم الدین
غزالی ، محمدبن محمد ؛  دارالمصریه اللبنانیه   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۴‬,‭‌غ۴‌ف‍لا۳۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9