کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍وک‍ورب‍وزی‍ه‌، ۱۸۸۷- ۱۹۶۵ ،reisubroceL
اص‍ف‍ه‍ان‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د -- ق‍رن‌۲۰
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍ع‍م‍م‍اری‌ ج‍دی‍د -- ق‍رن‌۲۰
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رای‍ت‌، ف‍ران‍ک‌ ل‍وی‍د، ۱۸۶۷ - ۱۹۵۹dyolL knarF ,thgirW
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -- طراح‍ی‌
م‍س‍ج‍د ح‍ک‍ی‍م‌، اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌ -- .طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
گ‍روت‍ر، ی‍ورگ‌ ک‍ورت‌
ف‍لام‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ن‍ص‍ور
م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌
ص‍ارم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ش‍ی‍رم‍ب‍ک‌، اگ‍ون‌
ه‍وگ‌، ج‍ان‌
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
ب‍ل‍ی‍ک‌، پ‍ی‍ت‍ر
رای‍ت‌، ف‍ران‍ک‌ ل‍وی‍د
س‍ی‍رو، م‍اک‍س‍ی‍م‌
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌
ح‍اج‍ی‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ک‍لارک‌، راج‍ر
س‍ال‍وادوری‌، م‍اری‍وج‍ورج‌
ک‍ال‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ح‍ی‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور(پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ح‍ف‍اظت‌ آث‍ار ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ب‍ن‍ی‍اد ق‍رآن‌
ک‍ل‍ی‍ل‌
ن‍ش‍ر ف‍ض‍ا
آزاده‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
ت‍الار ک‍ت‍اب‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌): س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، اداره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ول‍ی‍دات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تئوری معماری
کالینز، پیتر ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭‌ک۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری
کلارک ، راجر ؛  تهران محیا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تزئینات وابسته به معماری ایران دوره اسلامی
کیانی ، محمدیوسف ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۳‬,‭‌ک۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زندگی جدید - کالبد قدیم :گزیده ای از بناهای با ارزش تاریخی =fo noitceles a erutcurts dlo - efil weN ...
تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۴‬,‭ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزشهای پایدار در معماری ایران
صارمی ، علی اکبر ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه ): سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه )، اداره کل آموزش ، انتشارات و تولیدات فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معماری مسجد حکیم
ماهرالنقش ، محمود ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۵۹۸۷‬,‭‌م۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
"نویفرت "اطلاعات معماری
نویفرت ، ارنست ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۱۰‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نویفرت آرشیتکت داتا
نویفرت ، ارنست ؛  [تهران ] بنیاد قرآن   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۱۰‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با معماری مسکونی ایرانی :گونه شناسی درونگرا
معماریان ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌م۶آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب
فلامکی ، محمد منصور ؛  تهران نشر فضا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ف۸‌ش۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سبک شناسی هنر معماری در سرزمینهای اسلامی
هوگ ، جان ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‍ه۹‌س۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با معماری اسلامی ایران
پیرنیا، محمدکریم ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌پ۹۴آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راههای باستانی ناحیه اصفهان و بناهای وابسته به آنها
سیرو، ماکسیم ؛  [تهران ] سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌س۹ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی
کیانی ، محمدیوسف ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ک۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان معماری نوین
بلیک ، پیتر ؛  [تهران ] تالار کتاب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۰۵۳‬,‭‌ب۸‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مساجد
حاجی قاسمی ، کامبیز ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ح۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زیباشناختی در معماری
گروتر، یورگ کورت ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭‌گ۴ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سازه در معماری
سالوادوری ، ماریوجورج ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۸۴۵‬,‭‌س۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرانک لوید رایت
رایت ، فرانک لوید ؛  تهران کلیل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۳۷‬,‭ر۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ایده ، فرم و معماری
شیرمبک ، اگون ؛  تهران هنر و معماری   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9