کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ه‍م‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ب‍زی‍ج‍ات‌ -پ‍رورش‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
گ‍اوه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ف‍ل‍زی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ب‍ت‍ون‌
ورزش‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍اک‌ -ف‍ی‍زی‍ک‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌.
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
ش‍م‍س‌ زاده‌،ب‍اق‍ر
داف‍ی‌، ج‍ان‌ ال‍س‍ت‍ر
ه‍ن‍ک‍س‌،آر.ج‍ی‌
ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌، ه‍رم‍ز
م‍ن‍ص‍وری‌راد، داود
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ب‍ه‍ار، غ‍لام‍رض‍ا
پ‍اول‌، پ‌
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
ال‍م‍ع‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍ی‍رم‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌، ف‍ره‍اد
ف‍ری‍د،م‍ح‍م‍ود
ل‍م‍ه‌، ژرژ
زه‍ره‌ون‍د، ح‍م‍ی‍د
خ‍ان‍ل‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍راون‌، ج‍ی‌.س‍ی‌
اوت‌، آل‍ف‍رد اوی‍گ‍ن‌
 
ناشر:
ع‍ی‍ن‌ال‍ق‍ض‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ن‍ش‍ردان‍ش‍ج‍و
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ه‍م‍دان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ج‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍ج‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌س‍ی‍ن‍ا
ف‍ن‌ آوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات شیمی معدنی
دافی ، جان الستر ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱/۲‬,‭د۲‌ک۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک شیمیایی
بیرمن ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی آلی فلزی
پاول ، پ ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۱۱‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با بتن
فامیلی ، هرمز ؛  همدان عین القضاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تراکتورها و ماشینهای کشاورزی
منصوری راد، داود ؛  [همدان ] دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۸‌ت۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۲۹۹۹=دو هزار و نهصد و نود و نه [ >دو هزار و نهصد و نود و نه ]تست جامع شیمی
المعی ، حسن ؛  همدان جهاد دانشگاهی همدان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷۶د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل فیزیک هالیدی
زهره وند، حمید ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭ز۹‌ت۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
شعبانی بهار، غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ش۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی مهندسی ( ویژه دانشجویان عمران )
خانلری ، غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌خ۲ز۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح =slairetaM fo thgnertS
تیموشنکو، استیون ؛  [همدان ] دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان حسابداری
همدان نشردانشجو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه قیمت
اوت ، آلفرد اویگن ؛  [همدان ] دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک خاک کاربردی
هنکس ،آر.جی ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۲/۳‬,‭‍ه۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
شمس زاده ،باقر ؛  همدان انتشارات دانشجو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاشت وپرورش سبزیجات (دائمی ،برگی ،کلمها)
فرید،محمود ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۲۳‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زمین غیر قابل دسترس
براون ، جی .سی ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۶/۲‬,‭‌ب۴ز۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ( کتاب عام )ریچارد.ا .سیلورمن
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۶ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خوراک دادن عملی به گاو
همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۲۰۳‬,‭‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حل و تشریح مسائل تحقیق در عملیات
محمدی ، فرهاد ؛  همدان فن آوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۳‌ح۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کلیات اکولوژی گیاهی
لمه ، ژرژ ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۰۱‬,‭‌ل۸‌ک۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9