کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ش‍اورزی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌ -- ت‍روی‍ج‌
طرح‍ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌ و م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ و دول‍ت‌ -- ه‍ن‍د
ک‍ش‍اورزی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ش‍اورزی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
آف‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- اص‍لاح‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ب‍ه‍ره‌وری‌
ک‍ش‍اورزی‌ پ‍ای‍دار
ک‍ش‍اورزی‌ -- ت‍روی‍ج‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ دام‍پ‍روری‌ -- ای‍ران‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍الاوی‌، م‍ی‍چ‍ل‌ ب‍رت‌
ک‍ارول‌، ک‍ارل‌ رون‍ال‍د
ام‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ن‌
ت‍ای‍وی‌، ج‍وی‌
ک‍ل‍ی‍ت‍ون‌، اری‍ک‌
ش‍ول‍ت‍ز، ت‍ئ‍ودور وی‍ل‍ی‍ام‌
اش‍ت‍ی‍ن‌ه‍اوزر، ه‍وگ‍و
داه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ی‍ام‍ادا، س‍اب‍ورو
ف‍خ‍ارطوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍درس‌ اول‌، م‍ه‍دی‌
ل‍ی‍ون‍ب‍رگ‍ر، ه‍رب‍رت‌ ف‍ردری‍ک‌
ک‍اظم‍ی‌ارب‍ط، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌
س‍ارم‍ا
خ‍واج‍ه‌پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍روورم‍ن‌، ورون‍ا
ه‍اوک‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍وارت‌
ن‍ورت‍ون‌، راج‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور دام‌، آم‍وزش‌ و ت‍روی‍ج‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
ک‍ارن‍و
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اروزی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ای‍ل‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی ( انگلیسی - فارسی )
هاشمی ، مسعود ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کشاورزی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
داهی ، محمدرضا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭د۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تولید نباتات صنعتی
خواجه پور، محمدرضا ؛  [اصفهان ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۵/۷‬,‭‌خ۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بوم شناسی کشاورزی
تایوی ، جوی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۸۹/۷‬,‭‌ت۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آنها
مدرس اول ، مهدی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۵‬,‭‌م۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کشاورزی :قسمت عمومی و تئوری تولید
اشتین هاوزر، هوگو ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیاست کشاورزی در هند
سارما ؛  وزارت جهاد سازندگی ، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۰۷۳‬,‭‌س۲‌س۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گذار از کشاورزی سنتی
شولتز، تئودور ویلیام ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌ش۹‌گ۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زراعت خصوصی
کاظمی اربط، حمدالله ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۳‬,‭‌ک۲ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای نظارت برای پروژه های توسعه کشاورزی و روستایی
کلیتون ، اریک ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی ، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۱۷‬,‭‌ک۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول تیپ بندی جایگاه های دام در اقالیم مختلف کشور
فخارطوسی ، محمد ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی ، معاونت امور دام ، آموزش و ترویج   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۸۲۳۰‬,‭‌ف۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار
کالاوی ، میچل برت ؛  مشهد جهاد دانشگاهی . واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۰۶‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کشاورزی پایدار
مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۴/۵‬,‭‌ک۵۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کشاورزی از دیدگاه اکولوژی
کارول ، کارل رونالد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۸۹/۷‬,‭‌ک۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
انتقال تکنولوژی از محققان به بهره برداران کشاورزی
لیونبرگر، هربرت فردریک ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۴/۵‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور ماشینهای کشاورزی انگلیسی - فارسی
امینی ، امین ؛  تهران کارنو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۷۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مسائل کشاورزی در برنامه های تعدیل ساختاری
نورتون ، راجر ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۱۷‬,‭‌ن۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری در کشاورزی
یامادا، سابورو ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاروزی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۴/۵‬,‭‌ی۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب کار پیشبران گروه :راهنمای عملی تشکیل گروههای خودیاری روستایی
گروورمن ، ورونا ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴/۵‬,‭‌گ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرایند ترویج کشاورزی و دامپروری
هاوکینز، استیوارت ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی ، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9