کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍زارش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
civil engineering
Equipment
Pistacia
Bridge
Development plans
Performance assessment
concrete
Villages
Reports
cladistic
Ilam (province)
College Students
Universities
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ران‍ی‌، ای‍وب‌
ک‍ی‍ان‍ف‍ر،ک‍ورش‌
م‍ح‍م‍دزاده‌،ج‍ه‍ان‍ش‍اه‌
رس‍ت‍م‌زاد، آرم‍ان‌
ک‍ری‍م‍ی‌،ح‍اج‍ی‌
آزادب‍خ‍ت‌،م‍ح‍س‍ن‌
پ‍وراش‍رف‌،ی‍اس‍ان‌
رس‍ت‍م‌زاد،آرم‍ان‌
ک‍رم‍ش‍اه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ن‍ژاد ق‍م‍ی‌،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
پ‍رن‍ی‍ان‌، م‍وس‍ی‌
ک‍اظم‍ی‌،ن‍واب‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ه‍اش‍م‌
آق‍اج‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
اک‍ب‍ری‌ ق‍رائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ول‍دی‌،اب‍راه‍ی‍م‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌زاده‌،ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍را
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ای‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی کمی و کیفی تعمیرگاه های استان ایلام
آزادبخت ،محسن ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ،
شماره راهنما: ۱۹،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان و شیوع افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام
محمدزاده ،جهانشاه ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۲۶،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی پاره ای معضلات در قوانین عمرانی
کیانفر،کورش ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۲۹،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مکانبسم تشکیل چاه زمزم بدره بمنظور بهبود پروژه های عمرانی
کریمی ،حاجی ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۳۱،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی زمین شناسی پل تاریخی گاومیشان دره شهر -ایلام
پیرانی ، ایوب ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۳۲،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
برنامه توسعه بلند مدت دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا ؛  تهران دانشگاه الزهرا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۳۷،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
گزارش عملکرد دانشگاه تربیت مدرس سال ۱۳۷۸
دانشگاه تربیت مدرس . مدیریت بودجه و تشکیلات .گروه اطلاعات و آمار ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۳۸،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع اختلالات روانی گروهی از دانشجویان دانشگاه ایلام سال ( ۱۳۸۱-۱۳۸۰)
حسینی ، هاشم ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ،
شماره راهنما: ۴۱،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی ادبیات داستانی روستایی ، معاصر و معرفی چهره های برتر آن
پرنیان ، موسی ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۴۲،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی برخی از خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی گوسفند نژاد کردی در استان ایلام
اسمعیلی زاده ،علی ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۴۵،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان جداسازی اشریشیاکلی و روتوکسیژنیک از شیر خام در شهر ایلام
رستم زاد،آرمان ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۴۷،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه ایلام نسبت به دروس معارف اسلامی
آقاجانی ،محمدرضا ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۴۸،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عددی اثر شکل تونل بر روی نیروهای ایجاد شده در پوشش
کیانفر،کورش ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۴۹،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی کیفیت نانوائی ارقام گندم و وضعیت انبارداری گندم در ایلام
نصرالله نژاد قمی ،علی اصغر ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۵۵،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی ( تازه )به باکتریهای بروسلا و کلی فرمها )iloc.E(در شهرستان ایلام
رستم زاد، آرمان ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۵۶،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی وضع موجود مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان دهلران و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه آن
کاظمی ،نواب ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۶۳،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مناسب ترین شیوه بهره برداری سقز از درختان بنه
کرمشاهی ، عبدالعلی ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۶۴،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی کاستی ها و نقاط ضعف مدیران میانی دستگاههای اجرایی استان و تعیین اثرات آنان بر سیستم مدیریتی استان ایلام
پوراشرف ،یاسان ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۹،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی وضعیت تغذیه مرغداریهای صنعتی جوجه های گوشتی استان ایلام
اکبری قرائی ، محمد ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۷۱،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی سنگدانه های استان ایلام و تاثیر آنها بر روی مقاومت بتن
ولدی ،ابراهیم ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۷۳،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3