کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
گ‍ی‍اه‍ان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ گ‍ی‍اه‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍رک‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
آفات و بیماریهای گیاهی
تهران موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور   ،
شماره راهنما: ۹۲گ‌۷۲۲آ ، ۷۵،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
بیماریهای گیاهی
شیراز مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری   ،
شماره راهنما: ۹۸ب‌ ، ۷۵۰،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
بررسی آفات و بیماریهای گیاهی
تهران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی   ،
شماره راهنما: ۹گ‌۴۴ب‌ /، ۷۵،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک