کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۵ ق‌
درخ‍ت‍ه‍ای‌ م‍ی‍وه‌ --ه‍رس‌
ن‍ق‍د
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌.
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
م‍رغ‍داری‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد
خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،- ۵۱۷ ؟ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ق‍رآن‌ - ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ا
م‍ای‍ه‌ک‍وب‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
رن‍گ‌ و رن‍گ‍رزی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- اث‍رزل‍زل‍ه‌
ح‍ج‍اب‌
ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اک‍و، اوم‍ب‍رت‍و
ب‍ل‍وم‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
طب‍رس‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ش‍ری‍ف‌، م‍ی‍ان‌م‍ح‍م‍د
م‍ج‍اب‍ی‌، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
زه‍ری‌، م‍رادع‍ل‍ی‌
ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌، م‍ی‍ر
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
گ‍ری‍س‌وار، پ‍ل‌
ه‍وف‌، گ‍راه‍ام‌ گ‍ل‍دن‌
ش‍وم‍اخ‍ر، ارن‍س‍ت‌ ف‍ری‍دری‍ک‌
ب‍ن‍ی‌آدم‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
پ‍اک‍زاد، پ‍روی‍ز
ژی‍رار، دن‍ی‌
ح‍م‍ی‍دال‍دی‍ن‌ ب‍ل‍خ‍ی‌، ع‍م‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
اطلاع‍ات‌
ش‍ب‍اوی‍ز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌). ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اص‍رخ‍س‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ص‍درا
اطاق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
[ب‍ی‌ن‍ا]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
جواهر القرآن
تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۹/۹‬,‭‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه در اسلام
شریف ، میان محمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۹۹‬,‭‌ش۴‌ت۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هرس درختان میوه " سیب و گلابی "
گریس وار، پل ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۹۵/۵‬,‭‌گ۴‍ه۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی
بلوم ، ویلیام ؛  [مشهد] دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۵۵۱‬,‭‌ب۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واکسیناسیون و سروتراپی
پاکزاد، پرویز ؛  اهواز [بی نا]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۲۴۰‬,‭‌پ۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجمع البیان فی تفسیر القرآن
طبرسی ، فضل بن حسن ؛  تهران انتشارات ناصرخسرو   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۶‬,‭ط۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لطایفی از قرآن کریم :برگزیده از کشف الاسرار و عده الابرار
میبدی ، احمدبن محمد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۹‌ک۵۰۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زبانشناسی کاربردی و علم آموزش زبان
ژیرار، دنی ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۵۱‬,‭ژ۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی منتخب فلاسفه اسلامی
بنی آدم ، غلامحسین ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭ZV‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نام گل سرخ
اکو، اومبرتو ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقامات حمیدی
حمیدالدین بلخی ، عمربن محمود ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۸۶۷‬,‭‌م۶۱‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گفتاری درباره نقد
هوف ، گراهام گلدن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۱‬,‭‍ه۹‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژه ها و اصطلاحات مهم در تجارت بین المللی = edart lanoitanretni ni sdrow yeK= snlednaH nelanoitanretni sed retrowlessulhcS = lanoitanretni oicremoc led sevalc sarbalaP = lanoitanretni ecremmoc ud selc-stoM =ten evaihc lanimreT
[تهران ] اطاق بازرگانی بین المللی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۰۲/۵‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل شخصیت خیام :بررسی آراء فلسفی ، ادبی ، مذهبی و علمی عمربن ابراهیم خیامی
جعفری تبریزی ، محمدنقی ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۶۳۵‬,‭‌ج۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مسئله حجاب
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷‬,‭‌م۶‌م۵‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کوچک زیباست
شوماخر، ارنست فریدریک ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۱‬,‭‌ش۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۳۴‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رنگهای سنتزی
هدایت الله ، میر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹۱۳‬,‭‍ه۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زلزله ، بررسی پدیده طبیعی و محاسبه سازه های مقاوم در مقابل آن
مجابی ، شمس الدین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ). بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌م۳ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرورش طیور گوشتی
زهری ، مرادعلی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۸۷‬,‭ز۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8