کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- خ‍ودآم‍وز
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ن‍ق‍د -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌۲۰
ق‍رآن‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ق‍رآن‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
ق‍ن‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
طال‍ب‌، م‍ه‍دی‌
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌
س‍رام‍ی‌، ق‍دم‍ع‍ل‍ی‌
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ای‍ر، ج‍رال‍د
س‍ع‍ی‍دی‌ رض‍وان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ارل‍ون‍ی‌، ژان‌ ک‍ل‍ود
م‍وری‍س‌، ری‍چ‍ارد
اب‍راه‍ی‍م‌، دی‍ب‍اج‍ی‌
ع‍ی‍دان‌، غ‍لام‍رض‍ا
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
م‍خ‍ب‍ر دزف‍ول‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
اع‍راب‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
رس‍ول‍ی‌، ه‍اش‍م‌
م‍ای‍ه‌، پ‍ی‍ر
ای‍گ‍ل‍ت‍ون‌، ت‍ری‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، واح‍د اح‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
"س‍م‍ت‌"
زوار
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ پ‍اس‍دار اس‍لام‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ه‌ و اش‍اع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ق‍رآن‌
م‍رواری‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشدرآمدی بر نظریه ادبی
ایگلتون ، تری ؛  [تهران ] نشر مرکز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۴‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقد ادبی
کارلونی ، ژان کلود ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۱‬,‭‌ک۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
از رنگ گل تا رنج خار
سرامی ، قدمعلی ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۵‬,‭‌س۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم
اخوان ثالث ، مهدی ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سبوی عشق :غزل های عارفانه حضرت امام خمینی قدس الله سره
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)، واحد احیای هنرهای اسلامی   ، [۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌خ۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان توسعه
مایر، جرالد ؛  [تهران ] سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌م۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اسناد خلیج فارس
تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۱‬,‭‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بینش اسلامی و پدیده های جغرافیایی ( مقدمه ای بر جغرافیای سرزمینهای اسلامی )
سعیدی رضوانی ، عباس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۲‬,‭‌س۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای
مجتهدزاده ، غلامحسین ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، دفتر آموزش ضمن خدمت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۱‬,‭‌م۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرحها و پروژه های آموزش :فنون تحلیلی ، موردپژوهی و تمرین
[تهران ] وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۶‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل اسلامی :کلیات
خلیلیان ، خلیل ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۶۹/۸‬,‭‌خ۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<المنتخب = منتخب >من الکتاب و السنه و الخطب
ابراهیم ، دیباجی ؛  تهران "سمت "   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
غبار :مجموعه شعر
قنبری ، محمدرضا ؛  تهران زوار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۰‬,‭‌ق۹‌غ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح رفتار کودکان
موریس ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌م۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرود مردان آفتاب
عیدان ، غلامرضا ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۴‬,‭‌ع۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تامین اجتماعی
طالب ، مهدی ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰۹۱‬,‭ط۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رشد اقتصادی =euqimonoce ecnassiorC aL
مایه ، پیر ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۳‬,‭‌م۲ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درسهایی از تاریخ تحلیلی اسلام
رسولی ، هاشم ؛  قم ماهنامه پاسدار اسلام   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭ر۵د۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و قرآن در زمینه المیزان
مخبر دزفولی ، عباس ؛  قم انتشارات اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۳/۲‬,‭‌م۳‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیستم آیات الهی
اعرابی هاشمی ، عباس ؛  اصفهان مرکز مطالعه و اشاعه فرهنگ قرآن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۶/۴‬,‭‌ف‍لا۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9