کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طرح‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ب‍ت‍ون‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌
ب‍ی‍ک‍ن‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌، ۱۵۶۱- ۱۶۲۶ nocaB sicnarF --. ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ان‍درزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
س‍ی‍ب‌زم‍ی‍ن‍ی‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
اس‍ت‍رات‍ژی‌ ن‍ظام‍ی‌
غ‍زوات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ - خ‍اطرات‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
وای‍ن‍ر
ع‍ن‍ص‍رال‍م‍ع‍ال‍ی‌، ک‍ی‍ک‍اوس‌ب‍ن‌ اس‍ک‍ن‍در
ب‍ه‍دارون‍د، اک‍ب‍ر
واق‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍ر
اب‍ن‌ م‍س‍ک‍وی‍ه‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ع‍ی‍وض‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د
درای‍س‍دل‌، آلاس‍دی‍ر
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
رن‍ج‍ب‍ر، اح‍م‍د
وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ل‍ودوی‍ک‌
ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌
دی‍ل‍م‍ق‍ان‍ی‌، ص‍م‍د
طی‍ب‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ی‍دان‌، غ‍لام‍رض‍ا
اب‍ت‍ه‍اج‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ش‍ی‍خ‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
ارس‍طو
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
خ‍وارزم‍ی‌
ب‍رگ‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍ازم‍ان‌ ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آماری در طرح آزمایشها
واینر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭و۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مغازی
واقدی ، محمدبن عمر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵/۶‬,‭و۲‌م۶۰۴۱‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارسطو و فن شعر
ارسطو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۴۰‬,‭ز۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جاذبه های فکری فردوسی
رنجبر، احمد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۵‬,‭ر۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای بیدپای
کلیله و دمنه ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۹۲‬,‭‌ک۸د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده قابوسنامه
عنصرالمعالی ، کیکاوس بن اسکندر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۹‬,‭‌ع۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آینه در آینه ( برگزیده شعر.)
ابتهاج ، هوشنگ ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ف‍لا۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نافله باران :مجموعه شعر
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۰‬,‭‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی معاصر
تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭U‬,‭۱۶۲‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیشانی شیشه ای
طیب ، محمد ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۴‬,‭ط۹۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی
شیخ ، محمدسعید ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۹۹‬,‭‌ش۹‌م۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرانسیس بیکن :احوال و آثار، عقاید و افکار و ارزشیابی
جهانگیری ، محسن ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۱۹۷‬,‭‌ج۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نشانه جنوبی ( :مجموعه قصه )
عیدان ، غلامرضا ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭‌ع۹‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بازداشتگاه رمادی
عیوضیان ، حمید ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ع۹،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجارب الامم
ابن مسکویه ، احمدبن علی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا
درایسدل ، آلاسدیر ؛  تهران وزارت امور خارجه . دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۶۲/۸‬,‭د۴‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی بتن
دیلمقانی ، صمد ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭د۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سالم سازی غده های بذری سیب زمینی زارعین با استفاده از روش کرت تولید غده بذری < پتیتو سید پلاتو تکنیک euqinhceT otolp dees otatoP>
تهران سازمان ترویج کشاورزی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌س۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رساله منطقی - فلسفی
ویتگنشتاین ، لودویک ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BC‬,‭۱۳۵‬,‭و۹ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ترانه آب :مجموعه شعر
بهداروند، اکبر ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۲‬,‭‌ب۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9