کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷ - ۱۳۵۹ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- پ‍رورش‌
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د -- ع‍ک‍س‍ه‍ا
ه‍رس‌
درخ‍ت‍ه‍ای‌ م‍ی‍وه‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
آف‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌
ج‍ن‍گ‍ل‌ و ج‍ن‍گ‍ل‍داری‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ری‍ت‍م‌ و وزن‌
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د، ۱۳۰۴ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور
گ‍ی‍اه‍ان‌ --ت‍ن‍ظی‍م‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ا
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
آم‍ار
 
پدیدآور:
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
اس‍ت‍ی‍رر، راب‍رت‌
ک‍س‍رائ‍ی‍ان‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
پ‍ی‍غ‍ام‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍درس‌ اول‌، م‍ه‍دی‌
ف‍ه‍ر، وال‍ت‍ر
ده‍از، پ‍اول‌ گ‍ره‍ارد
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
اب‍ری‍ش‍م‍ی‌، اح‍م‍د
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌
اه‍دای‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ی‍ک‍ل‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
ج‍ف‍ری‌، چ‍ارل‍ز
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌دان‍ش‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍م‍ی‍دی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ک‍س‍رائ‍ی‍ان‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍ص‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌: طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ه‍ن‍ر و ف‍ره‍ن‍گ‌
اح‍م‍د اب‍ری‍ش‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رواری‍د
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فروغ ابدیت
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭‌س۲۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل اشعار نیمایوشیج فارسی و طبری
نیمایوشیج ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۷۱‬,‭‌ن۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقد آثار احمد شاملو
دستغیب ، عبدالعلی ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭د۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نیلوفر خاموش :نظری به شعر سهراب سپهری
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌ح۵‌ن۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مثلهای فارسی با معادلهای انگلیسی و فرانسه :شامل هشتصد مثل فارسی و معادلهای آن
ابریشمی ، احمد ؛  تهران احمد ابریشمی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۵۱۹‬,‭‌ف‍لا۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب لمعه :دوره فقه امامیه
شهید اول ، محمدبن مکی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۲/۶‬,‭‌ش۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزینه اشعار
بهبهانی ، سیمین ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۲‬,‭‌ب۹،‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی
تهران جهان دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۸۸‬,‭د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دورگه گیری در گیاهان زراعی
فهر، والتر ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳‬,‭‌ف۹۵د۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نشانه ها
کووایاما، یاسابورو ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مهم درختان میوه
پیغامی ، ابراهیم ؛  تبریز عمیدی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هرس " سازگار با طبیعت درختان "
دهاز، پاول گرهارد ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۵‬,‭د۹‍ه۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ریتم در تئوری و عمل
استیرر، رابرت ؛  تهران هنر و فرهنگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تخت جمشید
کسرائیان ، نصرالله ؛  [بی جا] نصرالله کسرائیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلیات تاکسونومی گیاهی
جفری ، چارلز ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۵‬,‭‌ج۷‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی ( هورمونهای گیاهی )در کشاورزی
نیکل ، لوئیس ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی ، معاونت پژوهشی : طاق بستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۸‬,‭‌ن۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آنها
مدرس اول ، مهدی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۵‬,‭‌م۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دورگ گیری نباتات زراعی
فهر، والتر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳‬,‭‌ف۹۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمار تجربی عمومی
اهدایی ، بهمن ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف‍لا۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آماربرداری در جنگل
زبیری ، محمود ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SD‬,‭۵۵۵‬,‭ز۲آ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9