کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
چ‍غ‍ن‍درق‍ن‍د -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍رغ‍داری‌
ق‍ن‍اری‍ه‍ا -- پ‍رورش‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر
ع‍ن‍ص‍ره‍ای‌ ک‍م‌م‍ق‍دار در ک‍ش‍اورزی‌
ت‍خ‍م‌م‍رغ‌ -- ت‍ول‍ی‍د
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ک‍اک‍ت‍وس‍ه‍ا -- پ‍رورش‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ان‍س‍ان‌( ع‍رف‍ان‌)
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اق‍ت‍ص‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
اس‍لام‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍وت‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
زه‍ری‌، م‍رادع‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌
ل‍ی‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
م‍طل‍ق‌ زاده‌، روی‍ا
وی‍ت‍ن‍ی‌
ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ش‍ی‍خ‍ی‌، ن‍ری‍م‍ان‌
ج‍وان‍ش‍ی‍ر، ک‍ری‍م‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ن‍اص‍ر
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، آم‍وزش‌ و ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍پ‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍وث‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ک‍ش‍اورزی‌، واح‍د آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ص‍درا
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍ر اخ‍لاص‌: ن‍ش‍ر آزادی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی پرورش و بیماری های قناری
شیخی ، نریمان ؛  [تهران ] سپهر , نورالله نیکخواه   ، ۱۳۷۸ ,
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۶۳‬,‭‌ش۹ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موضوعی مقالات اقتصادی ،۱۳-
[تهران ] کتابخانه بانک مرکزی ایران   ، ۱۳۷۵ , ۱۳۷۸ , ۱۳۸۰ , ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روزگاران ایران
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  [تهران ] سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭ز۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه دین
جعفری تبریزی ، محمدتقی ؛  تهران موسسه فرهنگی اندیشه : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۳‬,‭‌ج۷‌ف۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انسان کامل
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۷/۲‬,‭‌م۶‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امام علی از نگاه مولوی
جعفری تبریزی ، محمدتقی ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۴۲۲‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و( کاربردهای آن در مدیریت )
خلیلی ، ناصر ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌خ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با کوییک بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۷‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خاتمی از چه می گوید؟
لعلی ، مسعود ؛  تهران نشر اخلاص : نشر آزادی اندیشه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۶‬,‭‌ل۶‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ ، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم همراه با قسمتی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۵...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم =گوریتم >و فلوچارت :راهنمای سودمندی برای کلیه علاقمندان به برنامه نویسی
صادقی ، ایرج ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آئین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴/۳‬,‭آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آفات و بیماریهای چغندر قند
ویتنی ؛  [تهران ] دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭و۹آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید تخم مرغ
زهری ، مرادعلی ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۹۰/۸‬,‭ز۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای گیاه شناسی عمومی
تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه طیور
لیسون ، استیون ؛  تهران سازمان اقتصادی کوثر، معاونت کشاورزی ، واحد آموزش و پژوهش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۹۴‬,‭‌ل۹‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جهان کاکتوسها
مطلق زاده ، رویا ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۳۸‬,‭‌م۶‌ج۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای خاک شناسی عمومی
تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۴۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نقش ریزمغذیها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی " عناصر خرد با تاثیر کلان "
ملکوتی ، محمدجعفر ؛  [تهران ] دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۸۷‬,‭‌م۷‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علوم منابع طبیعی ایران
جوانشیر، کریم ؛  تهران سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳/۵‬,‭‌ج۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9