کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍دری‍س‌
ع‍ل‍وم‌ خ‍ط م‍ش‍ی‌
آم‍وزش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
س‍ف‍ال‍گ‍ری‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
دو و م‍ی‍دان‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- طراح‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ . ب‍وف‌ ک‍ور -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
دام‍پ‍روری‌ -- اص‍لاح‌ ن‍ژاد
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ ق‌ .دی‍وان‌ .ب‍رگ‍زی‍ده‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
طی‍ف‌س‍ن‍ج‍ی‌
ان‍س‍ان‌( اس‍لام‌)
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
ت‍وح‍ی‍دی‌، ف‍ائ‍ق‌
ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ج‍وزف‌ ادوارد
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
م‍ی‍ل‍ر، ج‍ان‌
ق‍ن‍وات‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ح‍م‍ی‍دی‌ زاده‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، اح‍م‍د
ک‍روب‍ر، دی‍ت‍ر
خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ی‍ل‍ورس‍ت‍ای‍ن‌، راب‍رت‌ م‍ی‍ل‍ت‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د
لازل‍ی‌، ج‍ان‌ ف‍اس‍ت‍ر
آق‍ازاده‌، اح‍م‍د
ق‍ادری‌، ح‍ات‍م‌
ال‍وان‍ی‌،م‍ه‍دی‌
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ وان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ف‍ردوس‌: ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ص‍طف‍وی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍ای‍گ‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیع
هاشمی ، احمد ؛  قم مکتبه المصطفوی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۲۰۲۸‬,‭‍ه۲‌ج۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی
سیلورستاین ، رابرت میلتن ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌س۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داستان یک روح :شرح و متن بوف کور صادق هدایت
شمیسا، سیروس ؛  تهران فردوس : نشر اندیشه   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۴ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌ش۸د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حافظنامه
خرمشاهی ، بهاءالدین ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۵‬,‭‌خ۴‌ح۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رهنمون :شامل سخنان جاودان بزرگان ، مشاهیر و نوابغ جهان
ذوالفقاری ، غلامحسین ؛  تهران ذوالفقاری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۹۵‬,‭ذ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک اصلاح دام
لازلی ، جان فاستر ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۱۰۵‬,‭‌ل۲ژ۹۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی < یک =۱>
بهشتی ، عزیزالله ؛  [اهواز] دانشگاه شهید چمران اهواز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱/۲‬,‭‌ب۹‌ش۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی انسان شناسی در قرآن
نصری ، عبدالله ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی دانش واندیشه معاصر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭‌ن۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین ( طراحی در مهندسی مکانیک )
شیگلی ، جوزف ادوارد ؛  [تهران ] علم و صنعت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ش۹ط۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تکنیک و تمرینات اختصاصی دو و میدانی برای نوجوانان و جوانان
کروبر، دیتر ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۵‬,‭‌ک۴آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع پیتر نورتون برای استفاده از[0002 eciffO آفیس ۲۰۰۰]
نورتون ، پیتر ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭آ۷۵‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی
نقیب زاده ، احمد ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ن۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند خط مشی گذاری عمومی
الوانی ،مهدی ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزیده متون تفسیری فارسی
دانش پژوه ، منوچهر ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۲/۹۵‬,‭د۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
قادری ، حاتم ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پویاییهای سیستم
حمیدی زاده ،محمدرضا ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ح۸‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فن و هنر سفالگری
توحیدی ، فائق ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۴۲۲۵‬,‭‌ت۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق قراردادها در فقه امامیه
قنواتی ، جلیل ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ق۹۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش تطبیقی
آقازاده ، احمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۴۳‬,‭آ۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های برنامه درسی
میلر، جان ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۵/۲‬,‭‌م۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9