کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌(ن‍ظری‍ه‌اق‍ت‍ص‍اد)
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ . - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ن‍وی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ --پ‍رورش‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ وح‍ک‍وم‍ت‌ - ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌
ج‍م‍ال‍زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۰ - ۱۳۷۶ -- ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ض‍د اس‍لام‍ی‌
ل‍وی‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌، ش‍اه‌ ف‍ران‍س‍ه‌، ۱۶۳۸ - ۱۷۱۵ -- داس‍ت‍ان‌ecnarF fo gnik VIX siuoL
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۸۳- ۱۳۸۷
م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌(ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌،۲۵۵ ق‌ -- - .روی‍ت‌
ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ون‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍روم‍ن‍دج‍زی‌،ش‍ه‍زاد
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌
ب‍اب‍ائ‍ی‌، ای‍رج‌
ج‍م‍ال‍زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
وال‍ش‌، ن‍ی‍ل‌ دون‍ال‍د
گ‍ول‍پ‍ی‍ن‍ارل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌
ب‍لان‍ی‌، ک‍ت‍ی‌
ب‍ال‍ت‍ر، آل‍ی‍س‍ون‌
ن‍گ‍ارش‌، ح‍م‍ی‍د
م‍ع‍ل‍م‌،ج‍واد
ن‍ژادح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د
دوم‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
ک‍ل‍ت‌، ادوارد
اه‍دائ‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
 
ناشر:
ت‍ک‍س‍وار ح‍ج‍از
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌،ش‍ه‍رآب‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
وزارت‌ اطلاع‍ات‌، م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌
زم‍ان‍ه‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍وراق‍ت‍ص‍ادی‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ش‍م‍س‍ا
م‍رزدان‍ش‌: م‍ش‍ه‍د: ب‍ارث‍اوا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍م‍ی‍دا
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مولانا جلال الدین :زندگانی ، فلسفه ، آثار و گزیده ای از آنها
گولپینارلی ، عبدالباقی ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۵‬,‭‌گ۹‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ققنوس در باران
شاملو، احمد ؛  تهران زمانه : موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ف‍لا۸۵‌ق۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح نبات
اهدائی ، بهمن ؛  تهران مرزدانش : مشهد: بارثاوا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لوئی چهاردهم
دوما، آلکساندر ؛  تهران , تهران گوتنبرگ , جاودان خرد   ، ۱۳۷۱ , ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۹‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه اشعار
بهبهانی ، سیمین ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۲ , ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۲‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک
تهران وزارت اطلاعات ، مرکز بررسی اسناد تاریخی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۴۸‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بیمه
بابائی ، ایرج ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۹۸‬,‭‌ب۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات معماری نویفرت [ 6002 trefuen ۲۰۰۶نویفرت ]
نویفرت ، ارنست ؛  تهران آینده سازان ،شهرآب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادصنعتی
برومندجزی ،شهزاد ؛  تهران پژوهشکده اموراقتصادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۲۶‬,‭‌ب۴‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دولت دولت زدا،مردم دولت گرا
نژادحسینیان ، محمدهادی ؛  تهران شمسا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ن۴د۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 3002 sseccA اکسس ۲۰۰۳]
بالتر، آلیسون ؛  تهران نگین دانش : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی :سوالات کنکور از سال ۱۳۶۷ تا کنون حل و بحث با ذکر منابع
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد مفاهیم ایمونوهماتولوژی
بلانی ، کتی ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۱۷۱‬,‭‌ب۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر پاتولوژی عمومی
کلت ، ادوارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۱۱۹‬,‭‌ک۸‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عنایات حضرت ولی عصرعلیه السلام
معلم ،جواد ؛  مشهد تکسوار حجاز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۴۴‬,‭‌م۶‌ع۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دشمن شناسی از دیدگاه امام خمینی
نگارش ، حمید ؛  قم پژوهشکده تحقیقات اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴۵‬,‭‌ن۸د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دوستی با خدا
والش ، نیل دونالد ؛  تهران حمیدا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۹۹۹‬,‭و۲د۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روابط روس و ایران
جمالزاده ، محمدعلی ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۹‬,‭‌ج۸‌ت۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هزار بیشه
جمالزاده ، محمدعلی ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۷‬,‭‌ج۸‍ه۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۸۳/۷/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با جداول مربوطه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌ق۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9