کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ح‍زی‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌، ۱۱۰۳- ۱۱۸۰ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍رم‍ان‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
وزی‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاعری در هجوم منتقدان
شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۶۷۲‬,‭‌ش۷‌ش۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۹۴۲‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ کرمان
وزیری کرمانی ، احمدعلی ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۴۷‬,‭و۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
حسنی ، حسن ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ح۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک