کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‌( ع‍ال‍ی‌)
ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(س‌)،۱۳ ؟ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۷ ق‌
ج‍رای‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ای‍ران‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌
م‍م‍ال‍ی‍ک‌
س‍ازم‍ان‌
ش‍ع‍ر آزاد --ق‍رن‌۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ح‍دی‍ث‌ - ت‍اری‍خ‌ - ازآغ‍از ت‍ا ق‍رن‌ ۵ ق‌.
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
اس‍اطی‍ر ای‍ران‍ی‌
ج‍ل‍ب‍ک‍ه‍ا--ج‍ل‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اح‍ک‍ام‌ ج‍زای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ - ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
وک‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د
گ‍و، س‍ان‍ی‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
م‍ن‍ص‍وری‌، رض‍ا
ه‍ی‍ن‍ل‍ز، ج‍ان‌ راس‍ل‌
ح‍س‍ن‌ل‍ی‌، ک‍اووس‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
غ‍روی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ ،ن‍ه‍ل‍ه‌
ش‍ک‍اری‌، ش‍ی‍وا
س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا
ب‍رت‍ل‍س‌، ی‍وگ‍ن‍ی‌ ادواردوی‍چ‌
ب‍ی‍گ‍م‌ ف‍ق‍ی‍ر، م‍رض‍ی‍ه‌
غ‍ف‍اری‌، ج‍واد
ش‍ع‍اری‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ش‍ب‍ارو،ع‍ص‍ام‌ م‍ح‍م‍د
ع‍وف‍ی‌، س‍دی‍دال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
آذرن‍گ‌
دی‍دار
ج‍ن‍گ‍ل‌
ک‍ت‍اب‌ ج‍وان‍ان‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ک‍وی‍ر
زوار
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ش‍وت‍ن‌
ن‍گ‍اه‌دان‍ش‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ح‍وزه‌ودان‍ش‍گ‍اه‌
آوی‍ش‍ن‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ث‍ال‍ث‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
پروفیل های ساختمان فولادی
اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان ؛  تهران آذرنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اساطیر ایران
هینلز، جان راسل ؛  بابل , تهران آویشن , چشمه   ، ۱۳۷۷ , ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۲۲۷۰‬,‭‍ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات
عوفی ، سدیدالدین محمد ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۶۲‬,‭‌ع۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دولت ممالیک ونقش سیاسی وتمدن آنان درتاریخ اسلام
شبارو،عصام محمد ؛  قم پژوهشکده حوزه ودانشگاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DT‬,‭۹۶‬,‭‌ش۲د۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایران را چه کنم ؟ :سامان دهی و ناسامانی های توسعه علمی
منصوری ، رضا ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۸‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گونه های نوآوری در شعر معاصر ایران
حسن لی ، کاووس ؛  تهران ثالث   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۶۴۲‬,‭‌ح۵‌گ۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش
صافی ، قاسم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹‌ص۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات فارسی -تاجیکی ( از روزگار باستان تا پایان عهد سلجوقیان )
برتلس ، یوگنی ادواردویچ ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ب۴‌ت۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قصاص عضو و دیه اعضا
بازگیر، یدالله ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات مدیریت اجرایی و مدیریت شهری
وکیلی ، محمد ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
سیدجوادین ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌س۸۶۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سادگی
گو، سانی ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌گ۹‌س۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی آزاد سال ۱۳۸۵ شامل دروس :نظریه های عمومی مدیریت ...
سیدجوادین ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۹۲۶‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه آموزش و پرورش
شعاری نژاد، علی اکبر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۷‬,‭‌ش۷‌ف۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فاطمه الزهرا سلام الله علیها ام ابیها
امینی ، عبدالحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷/۲‬,‭‌ف‍لا۸۵‌ف۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مبانی و نظریه های جامعه شناسی
شکاری ، شیوا ؛  تهران کتاب جوانان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌خ۸‌ش۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ حدیث شیعه ( تا قرن پنجم )
غروی نائینی ،نهله ؛  قم انتشارات شیعه شناسی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۶/۵‬,‭‌غ۴‌ت۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرائم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۳۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رازهایی برای کسب موفقیت و ثروت
غفاری ، جواد ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌غ۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جلبک ها
بیگم فقیر، مرضیه ؛  گیلان دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۵۶۶‬,‭‌ب۹‌ج۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9