کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Banks
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Finance
Money
Business management
industrial plant
Banks and banking
Banks and Banking
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -ای‍ران‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
Banks and banking, Data processing
Banks and banking, Automat
Food crops, Germplasm resources
Banks
Banks and banking, In
Finance- China
internal
طولاب‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
Banks and banking-valuation-united states
 
پدیدآور:
ه‍ادی‌پ‍ور، ن‍غ‍م‍ه‌
Coyle,Brian
Handa, Jagdish
Haas, David,Dr.
Kondabagil, Jayaram.
Matthews, Kent.
س‍پ‍ان‍ل‍و، ه‍ادی‌
Gopalakrishnan, T. V.
Rezaee,Zabihollah
آزرده‌،اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
Stiglitz, Joseph E.
Laurenceson, James
[Mishkin, Frederic S.]
ش‍ک‍ری‌، اک‍ب‍ر
خ‍دادادی‍ان‌، ب‍روم‍ن‍د
ع‍زی‍زی‍ان‌، ام‌ال‍ب‍ن‍ی‍ن‌
 
ناشر:
Cambridge University Press,
Edward Elgar
taxmann publications
[Pearson]
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
John Wiley & Sons Asia
John wiley And Sons
Financial World
Indian Institute of Banking & Finance
CABI and International Plant Genetic Resources Institute
Routledge
Wiley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Financial institutions, Valuations, Mergers, and Acquisitions:The Fair Value Approach
Rezaee,Zabihollah ؛  New york John wiley And Sons   ، 2001
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1707.7‬,‭.R4F5‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Monetary economics
Handa, Jagdish ؛  London Routledge   ، 2000
شماره راهنما: ‭HG‬,‭221‬,‭.H3M6‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Broadening the genetic bases of crop production
New York CABI and International Plant Genetic Resources Institute   ، 2001
شماره راهنما: ‭SB‬,‭123,.3‬,‭.B7‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Financial reform and economic development in China
Laurenceson, James ؛  Cheltenham ; Northhampton, MA Edward Elgar   ، 2003
شماره راهنما: ‭HG‬,‭187‬,‭.C6L28‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Towards a new paradigm in monetary economics
Stiglitz, Joseph E. ؛  Cambridge, U.K. ; New York Cambridge University Press,   ، 2003
شماره راهنما: ‭HG‬,‭226.3‬,‭S85‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل عوامل موثر در جذب سپرده ها در بانک ( مطاله موردی بانک ملت تهران )
سپانلو، هادی ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
برنامه ریزی استراتژیک برای بانک صنعت و معدن در زمینه تسهیلات مالی به واحدهای صنعتی در استان مازندران
آزرده ،ابوالقاسم ؛  مازندران ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۷۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Bank finance
Coyle,Brian ؛  Canterbury Financial World   ، 2002
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1573‬,‭.B3‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
The economics of money, banking, and financial markets
[Mishkin, Frederic S.] ؛  [Boston] [Pearson]   ، [2004]
شماره راهنما: ‭HG‬,‭173‬,‭.M632‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Risk management in electronic banking
Kondabagil, Jayaram. ؛  Singapore ;Hoboken, NJ John Wiley & Sons Asia   ، 2007
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1709‬,‭.K66‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Information system for banking
Haas, David,Dr. ؛  new delhi taxmann publications   ، 2005
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1709‬,‭.I5‬,‭2005‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Management of non-performing advances
Gopalakrishnan, T. V. ؛  Mumbai Indian Institute of Banking & Finance   ، 2004
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3284‬,‭.G65‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
The economics of banking
Matthews, Kent. ؛  Chichester, England ; Hoboken, NJ Wiley   ، 2008
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1601‬,‭.M35‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مجله فارسی
 
 
بانک و اقتصاد
تهران
شماره راهنما: ۲۹ب‌ /، ۱۵۰۵،GH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل مسیری پذیرش و استفاده از بانکداری تلفن همراه :روابط بین تبلیغات دهان به دهان ، اعتماد، ادراکات و نگرش مشتری ( بانکهای شهر تهران )
هادی پور، نغمه % hemhgaN،ruopidaH ؛  دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۶۴۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر جذب سپرده در بانک ها با نقش تعدیل گر طبقه اجتماعی ( مورد مطالعه بانک های خصوصی و دولتی شهر ایلام )
عزیزیان ، ام البنین %ninablomO ,naizizA ؛  دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵آبان
شماره راهنما: ۱۵۱۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه الگویی برای درک هزینه های رفتار بد کارکنان شعب بانک های شهر ایلام ( رویکرد کیفی )
خدادادیان ، برومند% dnamuoroB،naidadadohK ؛  دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، بهمن ماه ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۷۹۴،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت بانکهای خصوصی در موقعیت یابی برند در صنعت بانکداری با استفاده از روش شناسی کیو
شکری ، اکبر% rabkAوirkohS ؛  دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، بهمن ماه ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۸۴۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک