کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : International trade
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
International trade
International trade Mathematical models
Petroleum products- Prices- Forecasting
International economic relations
Trade blocs
Construction industry, Forecast
International trade, Handbooks, manuals, etc
International trade-Auditing
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
 
پدیدآور:
Bon, Ranko.
ک‍ی‍ان‌، لال‍ه‌
Schiff, Maurice W.
Wilson, John
داب‌، آس‍ی‍ه‌
Borkakoti,J.
غ‍ف‍اری‌، ه‍ادی‌
CHERUNILAM, FRANCIS.
Raven,John
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
World Bank
Thomas Telford ;Reston, VA ;ASCE Press [distributor]
Nova Science Publishers
B. Blackwell
Macmillan business
TATA McGraw-Hill
The world bank
دان‍ش‍گ‍اه‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Trade and Transport Faclititation
Raven,John ؛  washington The world bank   ، 2000
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1379‬,‭.R3T7‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
International trade :Causes and Consequences An Empirical and Theoretical
Borkakoti,J. ؛  london Macmillan business   ، 1998
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1379‬,‭.B6I5‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Regional integration and development
Schiff, Maurice W. ؛  Washington World Bank   ، 2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1418.7‬,‭.S3R4‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
International economics
CHERUNILAM, FRANCIS. ؛  NEW DELHI TATA McGraw-Hill   ، ,c1998
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1359‬,‭.C4I5‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین استراتژی بازاریابی صادرات سنگهای تزئینی در بازارهای عربی
کیان ، لاله ؛  مازندران ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The future of international construction
Bon, Ranko. ؛  London Thomas Telford ;Reston, VA ;ASCE Press [distributor]   ، 2000
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9715‬,‭.A2,B587‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The Barclays guide to international trade for the small business
Wilson, John ؛  Oxford, UK ;Cambridge, Mass., USA B. Blackwell   ، 1990
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1379‬,‭.W54‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Energy markets
New York Nova Science Publishers   ، 2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9560.4‬,‭.E563‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر بی ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن در ایران
داب ، آسیه ؛  دانشگاه ایلام دانشگاه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵خرداد
شماره راهنما: ۱۳۶۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان
غفاری ، هادی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌غ۷‌م۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک