کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Students
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
English language--Rhetoric--study and teaching--Great britain
universities and colleges Graduate work
Universities and colleges- Graduate work- Handbooks, manuals, etc
Educational institutions- Students modern language skills- Assessment tests
English language-tests and exercises (for university students )
Students
Universities and colleges --Graduate work --Handbooks ,manuals ,etc.
tools
Educational tests and measurements
Ilam (province)
English Language
College Sports
College Students
Computers and children, Statist
Educational institutions.students modern language skills.Assessment.Tests
Universities
Programming (Broadcast)
Sex
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‍ی‌،ی‍ارم‍ح‍م‍د
ام‍ی‍ن‌ ن‍راق‍ی‌،خ‍اطره‌
م‍ح‍م‍دزاده‌،ج‍ه‍ان‍ش‍اه‌
GHeisari,Nouzar
Wisker,Gina
Baroudy,Ismail
Becker,Lucinda
Hayatzadeh,Abolfazl
Cunningham, George K.
Khany,Reza
م‍ن‍ص‍وری‌،م‍ه‍رزاد
Kamali,mojtaba
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ه‍اش‍م‌
آق‍اج‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
krishnan, n.
خ‍ی‍ری‌، ع‍ام‍ر
Birjandi, Parviz
Baker,David
Wisker, Gina
 
ناشر:
Shahid mahdavi publications
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌
Ilam university
Palgrave Macmillan
rahnama
Falmer
pvt. ltd
Gina Wisker
john benjamins
Edward Arnold
palgrave macmillan
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Students writing in the university
Amesterdam john benjamins   ، 1999
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1405‬,‭S8‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Language Testing
Baker,David ؛  London Edward Arnold   ، 1989
شماره راهنما: ‭P‬,‭53.4‬,‭.B3L3‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Assessment in the classroom
Cunningham, George K. ؛  London Falmer   ، 1998
شماره راهنما: ‭LB‬,‭3051‬,‭.C8A8‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Computer fundamentals and windows with Internet technology
krishnan, n. ؛  sundaranar pvt. ltd   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭K7,C6‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Techniques and principles in language teaching across achievement tests
Baroudy,Ismail ؛  Tehran rahnama   ، 2005
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭B3T4‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی تعداد دانش آموزان کادرآموزشی و منابع موردنیازبه تفکیک مقاطع تحصیلی دربرنامه پنج ساله دوم
امین نراقی ،خاطره ؛  مازندران ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۳۹،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه لاتین
 
 
On The Realization of Cohesion on Reading Comprehenaion of Iranian Pre-university students
GHeisari,Nouzar ؛  Ilam 2007
شماره راهنما: THL,2
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه لاتین
 
 
ON The Relationship Between Gender and the use of Language Learning Strategies Among Iranian English Students
Hayatzadeh,Abolfazl ؛  Ilam 2007
شماره راهنما: THL,3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه لاتین
 
 
ON The Utiliy of Computer Assister Language (Call) In Learning English Vocabulary by First Year High School Students in Shiraz:The Case of ''Learn TO Enjoy English'' Software
Kamali,mojtaba ؛  Ilam 2007
شماره راهنما: THL,4
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
The postgraduate research handbook
Wisker, Gina ؛  New York Palgrave Macmillan   ، 2008
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2371‬,‭W576‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نیازسنجی از دانشجویان دانشگاه ایلام در خصوص فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در سال تحصیلی ۸۲- ۸۱
خیری ، عامر ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۲ ،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان و شیوع افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام
محمدزاده ،جهانشاه ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۲۶،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Language testing
Birjandi, Parviz ؛  Tehran Shahid mahdavi publications   ، 2004
شماره راهنما: ‭P‬,‭53.4‬,‭.B3L3‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع اختلالات روانی گروهی از دانشجویان دانشگاه ایلام سال ( ۱۳۸۱-۱۳۸۰)
حسینی ، هاشم ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ،
شماره راهنما: ۴۱،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه ایلام نسبت به دروس معارف اسلامی
آقاجانی ،محمدرضا ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۴۸،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تعیین میزان همبستگی نمرات زبان انگلیسی با مجموع نمرات قبولی دانشجویان
منصوری ،مهرزاد ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۵۹،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان تعلق خاطر دانش آموزان دوره متوسطه استان ایلام به هویت ملی
قاسمی ،یارمحمد ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۷۸،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی لاتین
 
 
On the effect of news broadcasts on English students listening comprehension type on university Instructors Level of professional Burnout
Khany,Reza ؛  Ilam Ilam university   ، 1383
شماره راهنما: XLA,1
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
How to Manage your postgraduate
Becker,Lucinda ؛  Basingstoke palgrave macmillan   ، 2004
شماره راهنما: ‭LC‬,‭5219‬,‭.B4‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
The postgraduate research handbook
Wisker,Gina ؛  london Gina Wisker   ، 2001
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2371‬,‭.W576‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3