کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
English language_text books for foreign speakers
College readers
English language_text books for foreign speakers. 2.Readers_psychology. 3.College readers.
English language_textbooks for foreign speakers
Readers_food industry and trade
English language - Conversation and phrase books
Readers_Iran_history
Readers -- Veterinary medicine
Readers_political science
Callege readers
English language_readers_physical geography
English language_textbooks for foriegn speakers
English language_textbooks for foreign speakers. 2.Readers_public law. 3.College readers.
English language Textbooks for foreign speakers
Readers - Humanities
English language textbooks for foreign speakre
English language_textbook for foreign speakers
Readers_ Chemical engineering
 
پدیدآور:
Dalili, Akbar
Alavi naeeni,mojtaba
Jodayri salimi,Ebrahim
Moshfeghi,farhad
Nowruzi, Mehdi
Ashki,mehri
Ghiassee,Nosratollah
Koosha, Mansuor
Moshiri,S.M.
Vatandoust,gholamreza
Asjodi,minoo
Moshfegi,farhad
Rastegar pour,Hassan
Davarpanah,Hormoz
Jodairi salimi, Ibrahim
Birjandi, Parviz
Haghani,manoochehr
Nowruzi, mehdi
 
ناشر:
The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)
The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)
The center for studying and compiling university Books in humanities(SAMT)
The Center for Studying and Compiling. University Books in Humanities (SAMT)
The center for studying and compiling university books in humanities (SAMT)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of educational technology
Koosha, Mansuor ؛  Tehran The center for studying and compiling university Books in humanities(SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.E3K6‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Reading for General English
Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭R4‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Basic English for university students
Birjandi, Parviz ؛  Tehran The center for studying and compiling university Books in humanities(SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.B5B2‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Oral reproduction of stories
Nowruzi, mehdi ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1997=1376
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.N6O7‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of power,Electronics,control
Haghani,manoochehr ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.P6H3‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of management
Moshfegi,farhad ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1997=1376
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭M6E5‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of political science II.
Davarpanah,Hormoz ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1997=1376
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.D3P6‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of chemical engineering
Ghiassee,Nosratollah ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .304P.,fig.
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.C4G4‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of psychology
Rastegar pour,Hassan ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.P72R3‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of public law
Moshfeghi,farhad ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1997
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.L2,.M6‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of public health
Alavi naeeni,mojtaba ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities (SAMT)   ، .1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.P8A4‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Selected texts:A reference guide to the historyof Iran
Vatandoust,gholamreza ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1997=1376
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.H75,.I7,V.1,C.1‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of visual arts(paining,graphics,sculfture)
Ashki,mehri ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1997
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.V5A8‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of food science and technology
Jodayri salimi,Ebrahim ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1376=1997
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.F6J6‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of physical geography
Asjodi,minoo ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.G4A8‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of sciences
Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1993
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.S8‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of mining(Exploration)
Moshiri,S.M. ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1997=1376
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.M5‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of textile engineering
Dalili, Akbar ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1373 = 1994
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.D3E5‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of Animal Sciences
Jodairi salimi, Ibrahim ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1376 = 1997
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.J6E5‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of humanities 1
Nowruzi, Mehdi ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling. University Books in Humanities (SAMT)   ، 1990
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.N6E5‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3