قوانين و ساعات کار کتابخانه قوانين و ساعات کار کتابخانه

ساعات کار بخش امانت و مرجع و مجلات کتابخانه مرکزي
شنبه تا چهارشنبه 8:0 الي 18:0
پنج شنبه 9:30 الي 14:30
 
آيين گردش منابع در کتابخانه هاي دانشگاه ايلام
کتابخانه مرکزي دانشگاه ايلام براي هماهنگي و قانونمند کردن ارائه خدمات گردش کتاب در کتابخانه ها واستفاده بهينه ازمنابع موجود درکتابخانه‌هاي دانشگاه اين آيين نامه رابه شرح ذيل تنظيم نموده است .
 
ماده يک استفاده کنندگان
گروه اول الف)اعضاء هيئت علمي رسمي وپيماني شاغل دردانشگاه .
ب)اعضاء هيئت علمي حق التدريسي دردانشگاه
گروه دوم کارشناسان آموزشي وغيرآموزشي شاغل دردانشگاه .
گروه سوم دانشجويان روزانه وشبانه مقاطع مختلف تحصيلي .
گروه چهارم کارکنان رسمي ، پيماني ، بازنشسته وقراردادي
گروه پنجم مراجعان متفرقه خارج ازدانشگاه شامل متخصصان و محققان سازمانها ، ارگانها ، کتابخانه ها، موسسات و نهـــادهاي دولتي و غيردولتي درصورت موافقت رياست کتابخانه و وجود امکانات لازم .
 
شرايط عضويت
گروه اول الف )ارائه معرفي نامه ازکارگزيني دانشگاه و تکميل فرم عضويت ويژه اعضاء هيئت علمي .
ب) ارائه تعهدنامه امضاء شده توسط يک عضورسمي شاغل دردانشگاه ( براي استردادکتابهاي به امانـــت داده شده ).
گروه دوم ارائه معرفي نامه ازکارگزيني دانشگاه و تکميل فرم عضويت ويژه کارشناسان.
گروه سوم ارائه کارت شناسايي معتبروتکميل فرم عضويت ويژه دانشجويان .
گروه چهارم الف)ارائه معرفي نامه ازکارگزيني دانشگاه و تکميل فرم عضويت مخصوص کارکنان .
ب)براي کارکنان بازنشسته وقراردادي ارائه تعهدنامه امضاء شده توسط يک عضو رسمي شاغل در دانشگاه (براي استرداد کتابهاي به امانت گرفته شده ).
گروه پنجم ارائه معرفي نامه ازبالاترين مقام مسئول سازمان متبوع، تکميل فرم مخصوص و سپردن وديعه متناسب باارزش کتاب به مسئول بخش امانت کتابخانه .
 
اعتبار عضويت
گروه اول الف)براي اعضاي هيئت علمي شاغل ، تازمان اشتغال به خدمت رسمي در دانشگاه .
ب)براي اعضاي حق التدريسي تاپايان هرنيم سال تحصيلي .
گروه دوم تاپايان خدمت رسمي .
گروه سوم تاپايان دوره تحصيلي .
گروه چهارم براي کارکنان رسمي ، پيماني ، قراردادي تاپايان خدمت رسمي و قراردادي .
گروه پنجم طبق مفاد توافق نامه و يا به تشخيص رئيس کتابخانه .
 
شرايط امانت
گروه اول الف)دانشجويان مقاطع کارداني وکارشناسي 3 عنوان کتاب وحداکثربه مدت 10 روز .
ب)دانشجويان تحصيلات تکميل تا 5 عنوان کتاب حداکثر به مدت 15 روز .
گروه دوم تا10 عنوان کتاب وحداکثر به مدت يک نيمسال تحصيلي ازکتابخانه مرکزي .
گروه سوم کارشناسان آموزشي 6 عنوان وکارشناسان غيرآموزشي 4 عنوان کتاب ، حداکثربه مدت يک نيمسال تحصيلــــي
گروه چهارم تا 3 عنوان کتاب وحداکثر به مدت 15 روز ازکتابخانه مرکزي .
گروه پنجم درصورتيکه کتابخانه امکانات لازم را داشته باشد ، حداکثر3 کتاب به مدت 10 روز ازکتابخانه مرکزي طبـــــق قرارداد ياطبق مفاد توافقنامه .
تبصره اول مدت امانت کتابهاي پرمراجعه ويادرسي بنا به تشخيص مسئول بخش امانت وطبق خط مشي جاري کتابخانه ممکن است تقليل يابد.
تبصره دوم کتابهاي پرمراجعه درسي وياتک نسخه اي بنا به تشخيص مسئول بخش امانت درقفسه هاي رزرو کتابخانه قـــــرار گيرد وفقط درکتابخانه مرجع ازآن استفاده شود .
تبصره سوم کتابها فقط به مدت 48 ساعت به نام مراجعه کنندگان رزرو مي شود وپس از انقضاي مدت دراختيارمتقاضي بعدي قرارخواهد گرفت .
تبصره چهارم تمديد امانت کتاب ، درصورتيکه متقاضي ديگر نداشته باشد ، بامراجعه شخص امانت گيرنده وارائه کتاب طبــــق مقررات بلامانع است .
 
ضوابط مربوط به تاخير درتحويل کتابهاي امانت گرفته شده
درصورتيکه منابع به امانت گرفته شده درموعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود :
الف)تاخير به مدت 3 روز براي هرجلد کتاب روزانه 300 ريال جريمه محاسبه خواهد شد .
ب)تاخير به مدت 4 روز تا7 روز براي هرجلد کتاب ، روزانه مبلغ 500 ريال جريمه محاسبه خواهد شد .
ج)تاخير به مدت 8 روز تا15 روز براي هرجلد کتاب روزانه مبلغ 800 ريال جريمه محاسبه خواهد شد .
د)تاخير بيش از15 روز وحداکثر تا 30 روز براي اولين بار اخطار وپس از آن منجر به تعليق کارت عضويت براي يک نيمسال تحصيلي وجريمه نقدي براي هرجلد کتاب روزانه مبلغ 1000 ريال خواهد شد .
ه)درمورد کتابهاي رزرو براي هرروز تاخير 1000 ريال محاسبه واخذ خواهد شد.
تبصره اول درمورد اعضاي هيئت علمي ، کارشناسان وکارکنان ( گروههاي اول ، دوم ، چهارم ) ابتدا ارسال نامه مبني بــــر يادآوري استرداد کتابهاي به امانت گرفته شده ودرصورت بازنگرداندن کتاب ازيک هفته پس ازمهلت ، براي هرجلد کتـــــاب روزانه مبلغ 1000 ريال جريمه محاسبه خواهد شد .
تبصره دوم درصورت عدم رعايت تبصره 1 ازسوي اعضاي هيئت علمي ، کارشناسان وکارکنان ، ازطريق اطلاع به رياست دانشکده ها ويامعاونتهاي مربوطه وباهماهنگي معاونت اداري و مالي وذيحسابي دانشگاه نسبت به کسر جريمه تاخير ازحقــوق امانت گيرنده اقدام خواهدشد.
تبصره سوم مبالغ جريمه هرساله پس ازتصويب هيئت رئيسه دانشگاه تغيير خواهدنمود.
 
مفقود وياناقص شدن کتابها
الف)درصورتي که کتاب به امانت گرفته شده مفقود ويااوراقي ازآن بريده ويابه هرصورتي کتاب غير قابل استفاده شــــود ، بايد عين کتاب باآخرين چاپ آن حداکثر درمدت يک ماه تهيه وتحويل کتابخانه شود ، درصورتي که کتاب ناياب باشد و يابه هر دليل امکان تهيه آن وجود نداشته باشد امانت گيرنده موظف به جبران خسارت مربوطه مي باشد
ب)ميزان دريافت خسارت درمورد منابع لاتين ، کتابهاي تک نسخه اي ، ديسک هاي فشرده ومنابع مشابه بنا به تشخيـــــص رئيس کتابخانه 3 تا6 برابر وبراي منابع فارسي 10 برابر قيمت روز محاسبه خواهد شد .
ج)تااتمام اقدامات يادشده ، خدمات امانت به متقاضي ارائه نمي شود .
د)جبران خسارت ازطريق تهيه نسخه تکثير شده کتاب مورد تائيد نمي باشد.
تبصره اول مبالغ دريافتي بطور کامل صرف خريد ياتهيه وجايگزين نمودن عنوان مورد نظر وياعنوان هاي مشابه خواهــــــد گرديد.
 
منابعي که براي استفاده دربيرون ازکتابخانه به امانت داده نمي شود
الف)کتابهاي مرجع مانند فرهنگها ، دايره المعارفها وکتابهاي پرمراجعه .
ب)کتابهاي گرانبها ونفيس ، آثارخطي ، چاپهاي قيمتي وموارد مشابه .
ج)نشريه هاي ادواري ، پايان نامه ها، طرح هاي پژوهشي ، اسناد ومنابع مشابه .
د) موارد غيرچاپي مانند فيلم ، اسلايد لوح هاي فشرده ، نوارصوتي ، نقشه ومنابع مشابه
تبصره اول تهيه زيراکس ( بجز پايان نامه ها ، طرح هاي پژوهشي وموارد الکترونيکي ) ازمنابع مورد درخواست .
 
تسويه حساب
گروه اول اعضاء هيئت علمي که منتقل ، بازنشسته ويا به ماموريت بيش ازسه ماه اعزام مي شوند ويابه هردليل به خدمـــت آنها خاتمه داده مي شود ، بايد پس ازتحويل کارت عضويت ، باکتابخانه دانشگاه تسويه حساب نمايند
گروه سوم دانشجويان درپايان ، درمقطع تحصيلي ونيز هنگام تغيير وضعيت تحصيلي نظير انتقال ، انصراف و يا نظايـــر آن بايد باکتابخانه هاي دانشگاه تسويه حساب وفرم مربوطه رابه اداره کل آموزش تحويل دهند .
گروه دوم و چهارم کارشناسان وکارکنان دانشگاه که به سازمان ديگر منتقل مي شوند ، بازنشسته ويابرهردليل به خدمت آنان پايان داده مي شود، بايد با کتابخانه هاي دانشگاه تسويه حساب وفرم مربوطه را به کارگزيني دانشگاه تحويل نمايند.
گروه پنجم تسويه حساب مراجعان خارج ازدانشگاه باهماهنگي سازمان متبوع آنها ونيز طبق توافق في مابين انجام خواهــــد گرديد